BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w organizacji i wynikach produkcyjno-ekonomicznych rodzinnych gospodarstw towarowych w latach 1995-2005
The Changes in the Organization and Economic Performance of Family Farms in the Period 1995-2005
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2006, t. 93, z. 1, s. 129-138, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Użytki rolne
Arable farm, Household income, Agricultural land
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zmiany, jakie dokonały się w grupie gospodarstw towarowych w okresie ostatnich 10 lat. W analizowanej zbiorowości zaobserwowano przede wszystkim znaczne zwiększenie przeciętnej powierzchni użytków rolnych oraz skali produkcji zwierzęcej. Zaobserwowane zmiany organizacyjne wpłynęły na sytuację dochodową gospodarstw, która pomimo poprawy pozostaje bardzo zróżnicowana w badanych gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

In the paper the changes in the organization of 43 farms in the period 1995-2005 have been analyzed. Major changes have been observed in average area of farm and in the scale of livestock. The majority of the farms has been specialized in milk or pig production. Basing on the analysis it can be stated that the agricultural income has increased, however financial situation of this farm is diversified. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Józwiak W. 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 1996-2002. GUS, Warszawa.
  2. Klepacki B. 2001: Problemy dostosowania produkcji roślinnej w Polsce do standardów UE. [W] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z UE. Wieś Jutra, Warszawa.
  3. Majewski E., Dalton G. 2000: Strategiczne wyzwania dla polskiego rolnictwa, wsi i sektora przetwórstwa żywności w kontekście akcesji do UE. [W] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. FAPA, Warszawa.
  4. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Rocznik Statystyczny RP 2004. 2005: GUS. Warszawa.
  6. Raport z badań monitorowanych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych rolniczych spożywczych 1997 r. 1998: MRiGŻ, PISiPAR, Warszawa.
  7. Woś A. 1998: Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego. [W] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu