BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Roman
Title
Przykładowe grupowanie w klasy ryzyka wybranych produktów bankowych z gwarancją kapitału
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 15-29, rys., tab.
Keyword
Produkty bankowe, Stopa zwrotu, Ryzyko, Produkty strukturyzowane
Bank product, Rate of return, Risk, Structured products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem analizy artykułu są produkty strukturyzowane w kontekście stopy zwrotu. Celem artykułu jest określenie zmienności i ryzyka produktów strukturyzowanych. Poprzez zaproponowane autorskie badanie, produkty strukturyzowane są klasyfikowane w odpowiednie grupy ryzyka. Badaniem objęto tylko produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału. (abstrakt oryginalny)

The analysis article are structured products in the context of the rate of return. This article aims to determine the volatility and risk structured products. Through the proposed Copyright study, structured products are classified in the appropriate risk groups. The study includedonly structured products with capital guarantee. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bessis J. (2010), Risk management in banking, John Wiley & Sons, Chichester.
 2. Blümke, Andreas. Jak inwestować w produkty strukturyzowane. Oficyna a Wolters Kluwer Business, (2011).
 3. Cichorska, Joanna. "Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego." Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2011).
 4. Dębski, W. "Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego, Rynki finansowe", red. H. Mamcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (2006).
 5. Dyduch, Monika. "Grupowanie produktów strukturyzowanych." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 185 Prognozowanie w zarządzaniu firmą (2011): 159-169.
 6. Dyduch, Monika. "Przykładowe oszacowanie inwestycji w produkty strukturyzowane." MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO '11 (2011): 17.
 7. Dyduch, Monika. "Szacowanie rentowności instrumentów bazowych na przykładzie lokaty inwestycyjnej." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 898 (2012): 65-74.
 8. Dyduch, Monika. "Wycena produktu strukturyzowanego na przykładzie lokaty strukturyzowanej stabilna złotówka." Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 76 Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym: prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych (2012): 39-54.
 9. Gierałtowska, Urszula. "Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 33 (2011): 91-110.
 10. Głąb, Barbara and Piotr Zakrzewski. "Elastyczne i nowoczesne koszyki obfitości." Nasz Rynek Kapitałowy 4 (2008): 32-35.
 11. GPW w Warszawie; https://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty (30.05.2015r.).
 12. Hadas-Dyduch, Monika. "Non-classical algorithm for time series prediction of the range of economic phenomena with regard to the interaction of financial market indicators." Chinese Business Review 13, no. 4 (2014).
 13. Hadaś-Dyduch, Monika. "Efektywność lokaty strukturyzowanej na polskim rynku kapitałowym". Wiadomości Statystyczne 9 (2015): 40-54.
 14. Hadaś-Dyduch , Monika. "Econometric-wavelet prediction in spatial aspect". M. Papież and S. Śmiech (Eds.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, (2016): 45-52.
 15. Hadaś-Dyduch, Monika. "Efektywność alternatywnych inwestycji kapitałowych na przykładzie polisy inwestycyjnej." Studia Ekonomiczne 178 (2014): 13-23.
 16. Hadaś-Dyduch, Monika. "Efektywność inwestycji w Bankowe Papiery Wartościowe." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 59 (2013): 525-534.
 17. Hadaś-Dyduch, Monika. "Effectiveness of Direct and Non-direct Investment In the Stock Market Indices". China -USA Business Review 14, No 1 (2015): 10-20.
 18. Hadaś-Dyduch, Monika. "Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym." Studia Ekonomiczne 146 (2013): 29-37.
 19. Hadaś-Dyduch, Monika. "Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych." Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2014).
 20. Hadaś-Dyduch, Monika. "Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji.", Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, nr 4, (2015).
 21. Hadaś-Dyduch, Monika. "Metoda wspomagająca wycenę składowych inwestycji alternatywnych." Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2013): 80-90.
 22. Hadaś-Dyduch, Monika. "Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - empiryczna prognoza wartości końcowej inwestycji." Studia Ekonomiczne207 (2014): 76-84.
 23. Hadaś-Dyduch, Monika. "Prediction of wavelets analysis". Financial management of Firms and Financial Institutions, Proceedings (Part I.) 10th International Scientific Conference, VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Finance, Ostrava, Czech Republic. (2015): 341-348.
 24. Hadaś-Dyduch, Monika. "Produkty strukturyzowane - inwestycje dla naiwnego czy rozsądnego inwestora? Analiza empiryczna". Zeszyty Naukowe/Uniwersytetu Ekonomiczny w Katowicach 239 .(2015): 67-81.
 25. Hadaś-Dyduch, Monika. "Produkty strukturyzowane - ujęcie algorytmiczne zysku z uwzględnieniem oddziaływania wskaźników rynku finansowego." Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 371 (2014).
 26. Hadaś-Dyduch, Monika. "Produkty strukturyzowane - analiza stóp zwrotu osiągniętych w latach 2000-2013." Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5 (941) (2015): 131-151.
 27. Hadaś-Dyduch, Monika. "Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku finansowym w latach 2001-2010." Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2 (34) (2013): 187-200.
 28. Hadaś-Dyduch, Monika. "Stopa bezrobocia jako instrument bazowy lokaty strukturyzowanej." Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2013): 91-100.
 29. Hadaś-Dyduch, Monika. "Struktury od podstaw". Finanse Osobiste Nr 2 (9). Kwartalnik Polskiej Grupy Doradców Finansowych, Kwiecień-Czerwiec 2013, (2013): 50-57.
 30. Hadaś-Dyduch, Monika. "Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowne na polskim rynku kapitałowym". Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 768. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR, 63, (2013): 169-180.
 31. Hadaś-Dyduch, Monika. "The market for structured products in the context of inflation". Papież M. and Śmiech, S. (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics (2014): 47-56.
 32. Hadaś-Dyduch, Monika. "Wavelets as Basis Functions in the Adaptation's Methods: Author's Model for Forecasting Short-Term", China Business Review, Volume 15, Number 1, January 2016 (Serial Number 151), David Publishing Company, USA, New York (2016): 8-18.
 33. Hadaś-Dyduch, Monika. "Wycena produktu bankowego na przykładzie lokaty indeksowej". Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. V Forum naukowe UE Katowice, Katowice 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, strony: 244-248.
 34. Hadaś-Dyduch, Monika. "Wygładzenie Falkowe jako kluczowy instrument w predykcji krótkookresowej/ Alignment wavelets as main instruments in the short-time term prediction". Hradec Economic Days. Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. Editor: Pavel Jedlička, University of Hradec Králové, Executive department: Faculty of Informatics and Management Department of Economics and Department of Management; (2016): 62-68.
 35. Hadaś-Dyduch, Monika. "Wykorzystanie metod analizy falkowej do mierzenia efektywności polisy inwestycyjnej." Wiadomości Ubezpieczeniowe 1, (2013): 37-48.
 36. Hadaś-Dyduch, Monika. "Zysk zakończonych produktów strukturyzowanych w formie obligacji strukturyzowanej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia 67. Narzędzia zarządzania finansami (2014): 295-303.
 37. Hadaś-Dyduch, Monika. Wavelets in prediction. Theory, Method, Simulation. Scholar's Press, Saarbrucken, Niemcy, (2015).
 38. Kobus, Marcin. "Rynek produktów strukturyzowanych na świecie i w Polsce w latach 2004-2007." Problemy Zarządzania 7.1 (23) Efektywność i ryzyko inwestorów finansowych (2009): 110-126.
 39. Kondrakiewicz, Teresa. "Produkty strukturyzowane polskiego rynku finansowego - inwestycje ryzykowne czy bezpieczne?." Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach (2009): 185-198.
 40. Krzywda, Marcin. Produkty strukturyzowane w praktyce. Jak zagwarantować ochronę zainwestowanego kapitału i uzyskać zyski wyższe niż na lokacie bankowej. Złote Myśli, (2015).
 41. Marszałek, J. "Komercjalizacja finansowych produktów strukturyzowanych, Zarzecki D. [red.]." Czas na pieniądz: Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości 1: 443-452.
 42. Pełka, W. "Rozwój rynku produktów strukturyzowanych w Polsce na tle tendencji na rynkach europejskich", Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (2008).
 43. Rynek ubezpieczeń. Uczestnicy, produkty, trendy. Praca zbiorowa pod redakcją Moniki Hadaś-Dyduch, Wydawnictwo Texter. (2015).
 44. Słownik finansowy, http://www.findict.pl/slownik/lokata, (30.05.2016r.).
 45. Wiśniewski, Piotr. "Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy (2011): 147-159.
 46. Zaremba, Adam. "Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów." Helion, Gliwice (2009).
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu