BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Eckhardt Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Title
Nie tylko nocny stróż : zakres działalności państwa w myśli Adama Smitha
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 30-39
Keyword
Liberalizm gospodarczy, Ekonomia polityczna, Liberalizm, Doktryny polityczne
Laissez faire, Political economy, Liberalism, Political doctrine
Note
streszcz., summ.
Smith Adam
Abstract
Adam Smith, twórca ekonomii politycznej i znany liberał gospodarczy często kojarzony jest z koncepcją państwa nocnego stróża. Uważna analiza Bogactwa Narodów prowadzi jednak do wniosków, że to określenie nie opisuje jego poglądów zbyt trafnie. Oprócz obronności i wymiaru sprawiedliwości, szkocki filozof widział także szereg innych obszarów, w których powinno działać państwo. Według autora Bogactwa narodów państwowa interwencja jest konieczna m. in. w takich kwestiach, jak budowa dróg i kanałów, ochrona handlu, bankowość i ubezpieczenia, zaopatrzenie w wodę, edukacja czy nawet ochrona zdrowia. (abstrakt oryginalny)

Adam Smith, the founder of classical economics and well-known liberal thinker is often associated with the concept of a night watchman state. A careful analysis of Wealth of Nations leads to the conclusion that this term does not describe his views accurately. Apart from the defense and justice, the Scottish philosopher saw a number of other areas where the state should be active. According to the author of The Wealth of Nations, state intervention is necessary, inter alia, on issues such as the construction of roads and canals, protection of trade, banking and insurance, water supply, education and even health care. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii doktryn politycznych, t. 5, Warszawa 2012, s. 448.
 2. M. Sawer, The Ethical State? Social Liberalism in Australia, Melbourne 2003, s. 87.
 3. L. von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2009, s. 59.
 4. R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.
 5. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 2007, s. 380.
 6. F. J. Benson, Roads and highways, [w:] Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online, http://www.britannica.com/technology/road, 2.02.2016.
 7. D. Bayliss, What Went Wrong? British Highway Development before the Motorways, Londyn 2008, s. 5.
 8. S. Baum, Poverty, Inequality, and the Role of Government: What Would Adam Smith Say?, "Eastern Economic Journal", 1992, t. 18, nr 2, s. 152.
 9. G. Kennedy, Adam Smith's lost legacy, Basingstoke - Nowy Jork 2005, s. 226.
 10. R. Gwiazdowski, Adama Smitha koncepcja funkcji państwa, handlu międzynarodowego, finansów publicznych i podatków, "Studia Iuridica" XLI/2003., .s. 89.
 11. K. Smart, Health services before the NHS, http://www.socialist.net/health-services-before-nhs.htm, 2.02.2016.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu