BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Budowa gospodarki innowacyjnej jako element "Planu Morawieckiego" - wyzwania i perspektywy
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 51-63
Keyword
Rozwój gospodarczy, Innowacje, Innowacyjność gospodarki
Economic development, Innovations, Innovation economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska od momentu akcesji do UE wydatkowała potężne fundusze wspólnotowe na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty podjętych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Dowodzi to potrzeby zmiany przyjętych rozwiązań w ich całej złożoności. Odpowiedzią na problemy rozwojowe Polski jest ogłoszony 16 lutego 2016 roku "Plan Morawieckiego". Celem artykułu jest analiza zasadności przyjętego planu w zawężeniu do innowacji gospodarczych w kontekście efektów stosowanych dotychczas rozwiązań. Analiza literatury oraz dokumentów programowych nie pozostawia bowiem złudzeń, że choć o innowacjach sporo w Polsce się mówiło przez ostanie lata, to nie miało to praktycznego przełożenia na gospodarkę krajową. (abstrakt oryginalny)

Poland since the accession to the EU has spent powerful community funding for research projects and innovations. However, the effects of the actions taken do not have a major impact on the improvement of innovation in the Polish economy. This demonstrates the need to change the adopted solutions. The answer to the problems of Polish development is announced 16 February 2016 year, "Morawiecki Plan". This article aims to analyze the legitimacy of the adopted plan narrowed to business innovation in the context of the effects of previously used solutions. Analysis of literature and program documents don't leaves illusions fact that although a lot of innovation in Poland has been said the last few years, it did not have a practical bearing on the national economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ministerstwo Rozwoju, Rozwój innowacyjnych firm, http://www.mr.gov.pl/strony/rozwoj-innowacyjnych-firm/, 20.02.2016.
 2. M. Górka, Innowacyjna gospodarka - mit czy rzeczywistość, [w:] M. Górka, M. Pogonowski (red.), Współczesny wymiar administracji publicznej. Polityka społeczna. Bezpieczeństwo publiczne Innowacyjność. Transparentność, Koszalin 2014, s. 61.
 3. M. A. Weresa Marzenna, Polityka innowacyjna. Warszawa 2004, s. 232.
 4. Google, https://www.google.pl/#q=innowacje, 22.02.2016.
 5. M. Dąbrowska, Czy gospodarka w Polsce jest innowacyjna?, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 24 (1), Tarnów 2014, s. 71-72.
 6. E. Mazur-Wierzbicka, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 26 (1), Tarnów 2015, s. 108.
 7. M. Kudłacz, Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] T. Geodecki, Ł. Mamica (red.), Polityka innowacyjna, Warszawa 2014, s. 139.
 8. P. Wójcik, Tworzenie wartości wspólnej jako nowa metoda konkurowania, [w:] M. Poniatowska-Jaksch (red.), Strategiczne pola konkurowania, Warszawa 2016, s. 246.
 9. Komisja Europejska, Sprawozdanie krajowe - Polska 2015 r., {COM(2015) 85 final}, SWD(2015) 40 final, Bruksela, dnia 26.2.2015 r., s. 23-25. ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_poland_pl.pdf.
 10. Komisja Europejska, Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2014 r., COM(2014) 422 final, Bruksela dnia 2.6.2014 r., s. 5, 7. ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/swd2014_poland_pl.pdf.
 11. Komisja Europejska, Innovation Union Scoreboard 2015, Bruksela 2015, s. 5, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.
 12. Komisja Europejska, Komunikat prasowy: Spotęgowanie innowacji drogą do ożywienia wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, Bruksela, 07 maj 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4927_pl.htm, 21.02.2016.
 13. Cornell University, INSEAD, and WIPO The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva, 2015, s. 32.
 14. G. Marynowicz, Jak sobie (nie) radzą po latach startupy, które otrzymały e-dotację?, art. z dn. 30.07.2015, http://mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/7036/jak_sobie_nie_radza_po_latach_startupy_ktore_otrzymaly_e-dotacje, 17.02.2016.
 15. J. Pokorski, Budowanie potencjału innowacyjnego firm w Polsce - wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa 2015, s. 87-88.
 16. E. Bendyk, Białe plamy na mapie, czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności, [w:] P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa 2015, s. 99-100.
 17. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik po Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013), Warszawa 2009, s. 6.
 18. Inteligentny Rozwój, Finansowanie, http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/zasady/finansowanie/, 17.02.2016; Polska Cyfrowa, Finansowanie, http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady/finansowanie/, 17.02.2016.
 19. A. Makarewcz-Marcinkiewicz, Nowa Gospodarka. Uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne. Toruń 2013, s. 181-182.
 20. M. Słodowa-Hełpa Małgorzata, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Warszawa 2013, s. 203.
 21. J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Warszawa 2013, s. 279.
 22. D. Jegorow, E-government w Polsce - założenia, a wymiar rzeczywisty, [w:] R. Sobiecki (red.), E-gospodarka w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Lublin 2015, s. 288.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu