BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptak Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studentka)
Title
Influence of "Morality" and "Ethics" on the Scope of Taxation : the Example of Polish Regulation of VAT
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2016, nr 2, s. 78-89
Keyword
Harmonizacja, Regulacje prawne, Etyka, Moralność, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Harmonisation, Legal regulations, Ethics, Morality, Value Added Tax (VAT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na dwa główne pytania badawcze: czy "moralność" i "etyka" mogą mieć wpływ na rozmiar opodatkowania, a jeżeli odpowiedź brzmi "tak", w jaki sposób. Podstawą dyskusji jest podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z polską regulacją tego podatku, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy są wyłączone spod zakresu przedmiotowego ustawy. Ze względu na brak definicji ustawowej, znaczenie tego pojęcia jest dyskusyjne. Trudności interpretacyjne potęguje fakt, że VAT jest zharmonizowany na terenie Unii Europejskiej. Zwolennicy najbardziej rozpowszechnionego poglądu zakładają, że zakres znaczeniowy spornego pojęcia odnosi się do tych czynności, które w żadnych okolicznościach, niezależnie od spełnienia wymogów formalnych, nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W doktrynie podnosi się, że omawiane pojęcie jest związane, między innymi, z "moralnością" i "etyką", a to w ten sposób, że to co "niemoralne" lub "nieetyczne" nie powinno być przedmiotem opodatkowania. W orzecznictwie sądów i organów podatkowych przyjmuje się, że definicja tego, co "moralne" lub "etyczne" nie budzi wątpliwości. W niniejszym artykule wykażę, że takie założenie prowadzi do znacznych różnic interpretacyjnych, a niepodejmowanie prób przedstawienia przyjętej definicji "moralności" lub "etyki" przez organy decyzyjne jest błędem. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to answer two basic research questions: if morality and ethics may have an influence on taxation and if the answer is "yes", how this influence is shaped. Base of this discussion is Value-Added Tax. Polish regulation of Value-Added Tax states that "acts that can not be a subject of legally enforceable contract" are excluded from taxation. As statute does not include legal definition of this term, its meaning is highly disputable. What is more, as Value-Added Tax is harmonized at territory of European Union, additional difficulties arise. The most popular approach -"in the middle" -assumes that subject term refers to all of those acts that regardless the circumstances can not be a subject of legally enforceable contract. Scholars and decisive entities suggest that it refers "ethics", as it is assumed that their meaning is certain. If so, this paper discuss and highlight the need to solve this issue. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0388:en:HTML, 5.11.2015.
 2. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0112, 7.11.2015.
 3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warsaw 2014,p. 521.
 4. K. Radzikowski, Wadliwość czynności prawnej a podatek VAT, "Przegląd Podatkowy", nr 10, 2009.
 5. P. Skalimowski, Podatkowe skutki nieważności czynności prawnej, "Toruński Rocznik Podatkowy", Toruń, 2011.
 6. A. Miliczek -Kuś, Podatkowa ocena ważności czynności prawnej, "Przegląd Podatkowy", nr 9, 2001.
 7. A. Bącal, M. Militz, P. Ogiński,Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy", addition 11(223), 2009, p. 2.
 8. J. Martini, Ł. Karpesiuk, VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warsaw 2007, p. 39.
 9. D. Gibasiewicz, Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warsaw 2012, p. 47.
 10. CJ verdict in case C-3/97 John Charles Goodwin and Edward Thomas Unstead, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0003, 5.11.2015.
 11. CJ verdict in case C-289/86 Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat, Amsterdam v. Inspecteur der omzetbelasting Amsterdam, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0003, 4.11.2015.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu