BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajman Jan
Title
Małe miasto w przestrzeni rolniczej - wybrane kwestie metodologiczne
A Small Town in Agricultural Area - Selected Methodological Issues
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 13-24, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Obszary wiejskie, Miasto, Modele funkcjonowania miasta
Rural areas, City, City operation models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania są kwestie metodologiczne i metodyczne związane z badaniami małych miast, w tym położonych w otoczeniu rolniczym. Omówiono przy tym różne typy genetyczne i funkcjonalne takich miast, uwzględniając ich przeszłość gospodarczą i perspektywy rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na aktualne czynniki wpływające na rozwój funkcjonalno-przestrzenny małych miast (m.in. sprawy związane z własnością terenów w mieście oraz rola samorządu lokalnego w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz konstruowaniu budżetów gminnych).(abstrakt oryginalny)

The starting point of the present lecture is an assumption of evolution of the role of a small town in rural area. The lecture concentrates on selected typological examples of small towns: 1) agricultural and service town, 2) agricultural town with accommodation functions, 3) a town with degraded functions, 4) a former town (in reference to the concept of urban and rural continuum), 5) an agro-town. Each of the mentioned types demands a separate scientific approach. The author also focuses on additional issues such as: functional and territorial complexity of a small town and consequences of a new urban territorial policy (rent level of real estate, ownership rights of urban real estate and the role of local authorities in a process of urban territorial development). The author presents also an administration status of small towns including district centers which economic activity can increase in relation to their status.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z., Czyż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 139-157.
 2. Domański R., 1980, Dostępność, efektywność i przestrzenna organizacja, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 3-39.
 3. Drobek W., 1996, Miejsce byłych miast w strukturze sieci osadniczej Śląska, [w:] E. Jakubowicz, J. Łoboda (red.). Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1814, Studia Geograficzne, 65, s. 227-236.
 4. Dziewoński K., 1962, Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33,4, s. 441-457.
 5. Dziewoński K., Kiełczewska-Zaleska M., Kosiński L., Kostrowicki J., Leszczycki S. (red.), 1957, Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast, Prace Geograficzne IG PAN, 9.
 6. Górz B., 2005, Rolnictwo Polski południowo-wschodniej (uwarunkowania rozwoju i współczesny stan), [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 311-356.
 7. Harańczyk A., 1998, Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa.
 8. Jażewicz I., 2005, Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, Słupskie Prace Geograficzne, 12, s. 71-79.
 9. Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, 6, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 39-58.
 10. Kwiatek - Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Akademia Pedagogiczna, Kraków.
 11. Lewiński S., 1991, Czy koniec ery miasteczek rolniczych. Przegląd Geograficzny, 63, 1-2, s. 29-42.
 12. Liszewski S . , Maik W., 2000, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi, [w:] Osadnictwo, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Wyd. KURPISZ, Poznań, s. 97-105.
 13. Maik W., 1988, Rozwój teorii regionalnych i krajowych układów osadnictwa, Seria Geografia, 37, UAM, Poznań.
 14. Rajman J., 1983, Funkcje miast karpackich, Folia Geographica, Series Geographica- -Oeconomica, 15, s.39-50.
 15. Rydz E., 1979, Miejska sieć osadnicza Makroregionu Północnego, Koszalińskie Studia i Materiały, 1, s. 5-17.
 16. Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, UMK, Toruń.
 17. Tkocz J., 1998, Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, UŚ, Katowice.
 18. Tłoczek I. F., 1955, Miasteczka rolnicze u- Wielkopolsce, Wyd. Budownictwo i Architektura, Warszawa.
 19. Zaniewska H. (red.), 1987, Pyzdry - przemiany przestrzenne i funkcjonalne, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu