BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heffner Krystian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Solga Brygida (Politechnika Opolska)
Title
Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich - znaczenie i powiązania małych miast
Local Centres of Rural Areas Development - Significance and Connections of Small Towns
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 25-38, tab., bibliogr. 11 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Obszary wiejskie, Miasto, Gospodarstwa rolne, Gospodarka lokalna, Gospodarstwa domowe
Rural areas, City, Arable farm, Local economy, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena wpływu wybranych małych miast na rozwój otaczających je obszarów wiejskich. Oceny tej dokonano poprzez analizę cech i funkcjonowania podmiotów mających wpływ na kształtowanie się powiązań pomiędzy ośrodkami miejskimi a przestrzenią wiejską (firmy, gospodarstwa domowe rolnicze i nierolnicze, gospodarstwa rolne). W ten sposób określono wielkość, znaczenie i zasięg gospodarczych związków pomiędzy badanymi małymi miastami a otaczającym je zapleczem wiejskim oraz stopień integracji tych ośrodków z obszarami wiejskimi.(abstrakt oryginalny)

The assessment of small towns' impact to surrounding rural areas development was carried out in this paper. Analysis of features and functioning of actors influenced interconnections between rural areas and towns was a basis to those evaluation (in research actors used firms, agricultural households, non-agricultural households and farms). Economic and labour market behaviour of actors active in small towns and theirs rural surroundings made possible to define meaning of small urban centres in local economic and social space as well as so called local integration index.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chądzyńska E., 2005/2006, Zmiany struktury i perspektywy rozwoju wybranych małych miast dolnośląskich, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta - studium przypadków, PTG, WNG UŁ, Łódź.
 2. Courtney P., Errington A., 2000, The Role of Small Towns on the Local Economy and Some Implications for Development Policy, Local Economy, 15, 4, s. 280-301.
 3. Czarnecki A., Heffner K., 2003, Pozarolniczo działalność gospodarcza w strukturze funkcjonalnej wsi aglomeracji łódzkiej, Wieś i Rolnictwo, 1, s. 86-99.
 4. Heffner K. (współpraca: Rosner A., Czarnecki A., Hoffmann R.), 2004, Rola małych i średnich miast w rozwoju obszarów wiejskich. Raport krajowy dla Polski (raport nie-publikowany), IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Heffner K., 2005a, Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 6. Heffner K, 2005b, Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 299-330.
 7. Heffner K., Czarnecki A., 2005, Małe i średnie miasta w lokalnych i regionalnych strategiach rozwoju, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK, 20, Warszawa.
 8. Hinderink J., Titus M., 2002, Small towns and regional development: Major findings and policy implications front comparative research, Urban Studies, 39 (3) s. 379-391.
 9. Kłodziński M., 1997, Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 10. Staszewska S., 2005/2006, Miasto czy wieś - uwarunkowania rozwoju i zagospodarowanie podmiejskich jednostek osadniczych (przykład Kozichgłów), [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta - studium przypadków, PTG, WNG UŁ, Łódź.
 11. Tykkylàinen M., 1998, Factors in local economic development, [w:] C. Neil, M. Tykkylàinen (red.), Local economic development: A Geographical Comparison of Rural Community Restructuring, United Nations University Press, Tokyo, s. 309-317.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu