BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudełko Joanna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Zioło Zbigniew (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Funkcje małych miast w przestrzeni rolniczej
The Functions of Small Towns in the Agricultural Area
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 39-58, tab., bibliogr. 28 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Obszary wiejskie, Miasto, Funkcje miasta
Rural areas, City, Town function
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania potencjału demograficznego i ekonomicznego oraz funkcji małych miast w krajowej przestrzeni rolniczej. Przedstawiono w nim podstawowe elementy przestrzeni rolniczej, wpływ różnorodnych czynników na jej kształtowanie w procesie historycznym oraz zróżnicowanie genetyczne obszarów rolniczych. Na przykładzie 51 miast położonych na terenie różnych obszarów rolniczych, określono zróżnicowanie poziomu ich potencjału demograficznego i ekonomicznego, relacje zachodzące między sektorami gospodarczymi oraz funkcje społeczno-gospodarcze.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the varied demographic and economic potential of small towns as well as their functions in the agricultural area of Poland. There are presented in the article basic elements of agricultural area, the influence of various factors on these elements in the historical process and the genetic differentiation of agricultural areas. There are examples of 51 towns sit-uated in different agricultural areas and on the basis of these examples, the var-ied demographic and economic potential level together with relations between economy sectors and their social-economic functions were defined.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 2. Dębski J., 2002, Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 3. Dobrowolska M. (red.), 1968, Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Siarkowym, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, 29, Warszawa.
 4. Dziewoński K., Jerczyński M., 1977, Współczesne procesy urbanizacji w Polsce, [w:] Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące, Statystyka Polski, 85, GUS, Warszawa.
 5. Fajferek A., Zioło Z., 1979, Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 71, s. 159-168.
 6. Fajferek A., Zioło Z., 1983, Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do proce-sów industrializacji w woj. tarnobrzeskim, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, 77, s. 127-186.
 7. Golachowski S., Zagożdżon A. (red.), 1974, Dolnośląski Okrąg Miedziowy 1960-1970, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Wrocław-Warszawa.
 8. Heffner K. (red.), 2005, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 9. Heffner K., Marszał T. (red.), 2005, Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN, 220.
 10. Ignar S. (red.), 1967, Gospodarka czynnikiem ludzkim w rejonach uprzemysławianych, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 11. Jażewicz I., 2005, Przemiany społeczno-demograficzne i gospodarcze w małych miastach Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej, Słupskie Prace Geograficzne, 2, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, s. 71-79.
 12. Kamińska W. (red.), 2002, Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Akademia Świętokrzyska, Kielce.
 13. Kudełko J., 2001, Przemiany struktury funkcjonalnej i przestrzennej centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa opolskiego w latach 1995-1999, [w:] Z. Mikołajewicz (red.), Opolskie Roczniki Ekonomiczne, 16, s. 242-249.
 14. Kudełko J., 2002, Analiza dynamiki rozwoju centrów wzrostu społeczno-gospodarcze-go województwa podkarpackiego w okresie transformacji, [w:] Z. Szymla (red.), Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 309-318.
 15. Kwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, Prace Monograficzne, 394, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków.
 16. Lachert Z., Dembowski Z., 1973, Urbanizacja a rolnictwo - powiat płocki 1960-1965, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 17. Rydz E., 2006, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.
 18. Secomski K. (red.), 1965, Teoretyczne problemy rozwoju sil wytwórczych, PWE, Warszawa.
 19. Secomski K, 1970, Czynniki społeczne we współczesnym rozwoju gospodarczym, PWN, Warszawa.
 20. Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie, 298, Uniwesytet Opolski, Opole.
 21. Stelmachowski A. (red.), 1975, Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego rejonów uprzemysławianych, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 22. Zioło I., 1979, Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN, 72, s. 5-141.
 23. Zioło Z. (red.), 1978, Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 24. Zioło Z., 1980, Wpływ rozwoju przemysłu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu rzeszowskiego, Problemy Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 25. Zioło Z. (red.), 1991, Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych., Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa.
 26. Zioło Z., 1994, Struktura funkcjonalna i układ przestrzenny centrów regionalnych Polski Południowo-Wschodniej, [w:] J. Kitowski, Z. Zioło (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Sekcja Go-spodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddz. w Krakowie, UMCS Filia w Rzeszowie, KPZK PAN, Warszawa-Kraków-Rzeszów, s. 171-184.
 27. Zioło Z., 1996, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jego znaczenie dla gospodarki przestrzennej, [w:] U. Wich (red.), Gospodarka, przestrzeń, środowisko, UMCS, KPZK PAN, Lublin, s. 183-191.
 28. Zioło Z., 1999, Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych, [w:] A. Lisowski (red.). Geografia na przełomie wieków -jedność w różnorodności, UW, Warszawa, s. 122-131.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu