BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierańczyk Wieńczysław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zróżnicowanie i zmiany poziomu życia ludności w gminach wiejskich i w małych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1995-2004
Living Standards Differentiation and Changes in Rural Communities and Small Towns of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship over the Years 1995-2004
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 97-112, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Poziom życia, Obszary wiejskie, Miasto, Warunki życia ludności
Living standard, Rural areas, City, People's living conditions
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
W prezentowanym artykule poruszono problem zróżnicowania poziomu życia ludności na obszarach wiejskich i w małych miastach województwa kujawsko-pomorskiego, a także zmiany, jakie zaszły w tym zakresie w latach 1995-2004. Pogrupowanie jednostek administracyjnych według podobieństwa poziomu życia ludności pozwoliło na uchwycenie charakterystycznych wielkości mierników cząstkowych i zbadanie ich odległości od wzorca. Omówiono również przyczyny zróżnicowania poziomu życia ludności małych miast na tle otaczających je obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns differentiation of living standards in rural areas and small towns in Kujawsko-Pomorskie voivodeship and the change in this sphere that happened in 1995-2004. The eleven indexes were assumed in the investigation, taking into account many aspects of the residents' life. The grouping of administrative units according to similarity of living standard made possible to grasp typi-cal size of partial indexes and to examine distances from the model pattern. One can divide the Kujawsko-Pomorskie voivodeship into several areas of diverse liv-ing standard. The best-developed region is suburban area surrounding two capi-tals of the province - the forming metropolitan area of Bydgoszcz and Toruń. Also most towns in the voivodeship are places with living standard higher than average. Big towns represent large economic potential and positively affect the nearby region. Small towns pose "islands" of prosperity in encircling poorer region. The lowest level of living standard is found most often in towns and rural communes located peripherally to large cities. However this group includes also administrative units which adapted themselves to present conditions. The motive power of success turned out to be a steady and judicious policy of local government, which was able to use possessed resources and advantages.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojnicki Z., Czyż T. (red.), 1991, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności, Biuletyn KPZK PAN, 153, Warszawa.
  2. Ciechocińska M., 1981, Syntetyczna metoda analizy przestrzennej warunków życia, IGiPZ PAN, Biuletyn Informacyjny, 33, Warszawa.
  3. Heliwig Z., 1999, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby wykwalifikowanych kadr, [w:] Metody ilościowe w ekonomii, AE im. Oskara Langego, Wrocław.
  4. Kwasek M., 2002, Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku, Studia i Monografie, 111, IERiGŻ, Warszawa.
  5. Liszewski S., 2004, Rola i zadania geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
  6. Marczyńska-Witczak E., Michalski W., 1996, Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce, Centralny Urząd Planowania w Łodzi, PTG Oddział w Łodzi, Łódź.
  7. Parysek J., Wojtasiewicz L., 1979, Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, KPZK PAN, PWN, Warszawa.
  8. Rakowski W. (red.), 2003, Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu