BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wzrost aktywności agrarnej mieszkańców miast jako nowe zjawisko w okresie transformacji gospodarki
Increase of Agrarian Activity of Town and City Residents as a New Phenomenon During Economic Transformation Period
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 127-141, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Ludność miejska, Miasto, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Arable farm, Agrarian structure, Urban population, City, Political and systemic transformations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy gospodarstw indywidualnych użytkowanych przez mieszkań-ców miast. Za podstawę analizy przyjęto dane dotyczące zmiany liczby i powierzchni gospodarstw, z uwzględnieniem dwóch klasyfikacji gospodarstw, tj. według siedziby użyt-kownika oraz według siedziby-położenia gruntów. Tak ukierunkowane badania aktywności agrarnej przeprowadzono w dwóch ujęciach - ogólnopolskim (powiaty grodzkie) i regionalnym (miasta Polski północno-zachodniej). Wykazano tendencję do podniesienia poziomu aktywności agrarnej wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miasta. Zjawisko to uruchomiło zmianę kierunku przemian struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w miastach -od charakterystycznej dla okresu gospodarki centralnie planowanej tendencji do rozdrobnienia struktury do, będącego efektem wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej, procesu koncentracji ziemi w rolnictwie.(abstrakt oryginalny)

The article concerns an analysis of agrarian activity of town and city residents, understood as an increase of the number and size of individual farms and increase of the distance between the place of the farm owners' residence and the location of their land. The research was conducted in 2 depictions - country-wide, concerning city districts (66 cities) and regional, including 149 towns of north western Poland. A tendency for an increase of the level of agrarian activity in correspondence to the increase of the number of city residents was demonstrated. This phenomenon started a change towards the transformation of the size structure of the farms in the cities - from a breakup structure, characteristic for the central planning period, to the process of land concentration in agriculture being the effect of introduction of the market economy rules.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
  2. Biczkowski M., Kluba M., Rudnicki R., 2003, Przejęcie gruntów skarbowych przez kontrahentów miejskich jako nowy czynnik przemian agrarnych w województwie kujawsko-pomorskim, [w:] J. Bański (red.), Współczesne przekształcenia i przyszłość wsi polskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, s. 123-136.
  3. Falkowski J., 1981, Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w strukturze przestrzennej rolnictwa (na przykładzie aglomeracji dolnej Wisły), Rozprawy UMK, Toruń.
  4. Lewandowski J., 1996, Polityka rolna w polskiej gospodarce rynkowej, Wieś i Rolnictwo, 1.
  5. Lichorowicz A., 1998, Ewolucja ograniczeń podziału gospodarstwa rolnego w ustawodawstwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Przestrzenna transformacja struktury agrarnej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, UAM, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
  6. Lipińska I., 1999, Cywilnoprawne determinanty zmian struktury agrarnej w Polsce, [w:] S. Paszkowski (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 308, Rolnictwo 53, 1, Poznań.
  7. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Powszechny Spis Rolny, 2003, GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu