BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Falkowski Jan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Rozwój i funkcjonowanie małych miast w warunkach gospodarki rynkowej (na przykładzie Lidzbarka, Lubawy i nowego miasta lubawskiego)
Development of Small Towns within Market Economy Conditions (Exemplified by Lidzbark, Lubawa and Nowe Miasto Lubawskie)
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 145-158, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Rozwój miasta, Miasto, Studium przypadku, Gospodarka rynkowa
City development, City, Case study, Market economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania gospodarki rynko-wej. Na tym tle zostały określone główne funkcje miast ziemi lubawskiej, bezpośrednio lub pośrednio związane z zapleczem gospodarczym, zwłaszcza rolniczym i leśnym. Zwrócono uwagę na rynek zasobów, pracy, usług, finansów oraz czynników zewnętrznych. Wyróżniono siedem zasadniczych funkcji miastotwórczych: administracyjną, przemysłową, komunikacyjną, usługowo-handlową, edukacyjną, kulturalną i turystyczną. W końcowej części artykułu przedstawiono atrakcyjność inwestycyjną Lubawy, Nowego Miasta Luba-wskiego i Lidzbarka.(abstrakt oryginalny)

The article pays attention to the basic elements of market economy in reference to town self-government units such as: privatization of economy and services, rationalization of resources utilization, innovations in social and economic sphere, finance discipline and market balance. Market economy shapes the basic town-creative functions of three towns in Lubawa land: Lidzbark, Lubawa and Nowe Miasto Lubawskie. Functioning of those towns is based mostly on administrative, industrial, communication, trade-service, educational, cultural and touristic activities. According to rank of accomplished functions, investment attractiveness of particular towns increases, both to national and foreign capital. Lubawa is a town of high investment attractiveness, Nowe Miasto Lubawskie is below the average and Lidzbark is characterized by low attractiveness.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
  2. Dworak J., Dworak M., 2001, Region warmińsko-mazurski na tle kraju, [w:] W. Kosiedowski (red.), Strategie i polityka rozwoju lokalnego, Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko, s. 69-84.
  3. Falkowski J., 2006, Ziemia lubawska - przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka, UMK, Toruń.
  4. Falkowski J., Jezierska A., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego, AUNC, Geografia XXVIII, 97, UMK, Toruń, s. 165-191.
  5. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Gdańsk, s. 497-847.
  6. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998-1999, Polska Regionów, 7, Warszawa.
  7. Śliwiński J., 1982, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu