BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dams-Lepiarz Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Dobrowolski Jacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Historyczne i współczesne znaczenie rolnictwa w małych miastach województwa lubelskiego
Historical and Contemporary Significance of the Agriculture in the Small Towns of Lubelskie Voivodeship
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2006, t. 11, s. 175-198, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Rural Studies
Issue title
Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich=The Role of Small Towns in the Development of Rural Areas
Keyword
Rolnictwo, Miasto, Ludność miejska
Agriculture, City, Urban population
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
W artykule omówiono kształtowanie się miejskiej sieci Lubelszczyzny ze zwróceniem uwagi na znaczenie rolnictwa w tym procesie. Wskazano historyczne wydarzenia, które dodatkowo podniosły rolę rolnictwa na obszarze opisywanych małych miast. Podano także charakterystyczne cechy tkanki miejskiej ukształtowanej w tych specyficznych warunkach. Ukazano pośredni wpływ rolnictwa na podstawowe charakterystyki ludnościowe małych miast. Zaprezentowano oddziaływania zachodzące na linii rolnic-two-rynek pracy, skutkujące m.in. wzrostem bezrobocia, akcentując występowanie zjawi-ska "bezrobocia agrarnego". Określono miejsce rolnictwa w gospodarkach małych miast. Zwrócono uwagę na to, iż w okresie kryzysowym rolnictwo stanowi szansę na podwyższenie dochodów, przez co doraźnie łagodzi niekorzystne skutki procesu transformacji.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to present the development of Lubelszczyzna's urban network with a focus on the agriculture's impact on this process. A historical events, which additionally increased an importance of the agriculture at the described small towns, were given. The typical features of the urban tissue shaped in that unique conditions were presented. The indirect agriculture's influence on basic population characteristics of the small towns was shown. Interactions between the agriculture and labour market resulting in raising unemployment and so called agricultural unemployment in the last few years were presented in the subsequent part of the article. At the end of the paper the role of agriculture in the small towns' economy was pointed. It was mentioned that agriculture is an opportunity for the income increasing at the time of crisis.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 1993-1997 (arkusze 13,2-13,7). Chmielewski Z., 1956, Jeszcze o zagadnieniach aktywizacji małych miast, Miasto, 7-8.
 2. Długosz Z., 1997, Stan i dynamika starzenia się ludności Polski, Czasopismo Geograficzne, 68, 2, s. 227-232.
 3. Gnot L., 1974, Lubelszczyzna, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 4. Kiełczewska-Zaleska M., 1957, Problemy geograficzno-gospodarcze małych miast w Polsce w świetle dokonanych opracowań, [w:] K. Dziewoński (red.), Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. Warszawa, s. 37-60.
 5. Koprukowniak A., 1980, Społeczeństwo i gospodarka w latach 1864-1914, [w:] A. Koprukowniak, W. Śladowski (red.), Z przeszłości dalekiej i bliskiej. Szkice z dziejów Lubelszczyzny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, s. 201-213.
 6. Kuraś S., 1883, Dzieje Lubelszczyzny. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w Średniowieczu, PWN, Warszawa.
 7. Kurowska-Stroppel M., 1987, Przemiany demograficzne w małych miastach. Człowiek i Środowisko, 11, 3, s. 317-338.
 8. Małe miasta. Statystyka Regionalna. 1971, GUS, 24, Warszawa.
 9. Mazurkiewicz J., 1967, Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807-1864), Rocznik Lubelski, 10, s. 211-228.
 10. Miasta polskie w Tysiącleciu, Wrocław, 1, 1965, 2, 1967.
 11. Myśliński K., 1974, W państwie piastowskim, [w:] J. Mazurkiewicz i H. Zins (red.), Dzieje Lubelszczyzny, 1, PWN, Warszawa, s. 141-180.
 12. Przesmycka E., 2001, Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin.
 13. Pyszkowski A., 1991, Polityka regionalna w procesie transformacji ustroju w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, 155, s. 131-140.
 14. Skowronek E., 1996, Rozwój osadnictwa na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu, Czasopismo Geograficzne, 67, 2, s. 209-226.
 15. Sokołowski D., 1992, Zróżnicowanie małych miast Polski w aspekcie funkcjonalnym i infrastrukturalnym. Czasopismo Geograficzne, 63, 3-4, s. 295-312.
 16. Szczygieł R., 1989, Lokacje miast w Polsce w XVI wieku, UMCS, Lublin.
 17. Szlachta J., 1980, Zmiany ludnościowe i terytorialne w małych miastach Polski w latach 1960-1978, Miasto, 7, s. 8-13.
 18. Szymańska D., 1992, Małe miasta województwa toruńskiego i włocławskiego w ujęciu kontinuum miejsko-wiejskiego. Czasopismo Geograficzne, 63, 1, s. 91-98.
 19. Warchoł S.,1964, Nazwy miast Lubelszczyzny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 20. Wełpa B., 1982, Podstawy rozwoju i zagospodarowania małych miast. Biuletyn KPZK PAN, 121, s. 106-120.
 21. Wojciechowski S., 1966, Województwo Lubelskie w drugiej połowie XVI w., [w:] Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w., PWN, Warszawa.
 22. Wojciechowski S., Sochocka A., Szczygieł R., 1986, Dzieje Lubelszczyzny, tom IV, Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego, PWN, Warszawa.
 23. Zaniewska H., 1978, Rola małych miast w kształtowaniu wiejskiej sieci osadniczej. Miasto, 1, s. 11-17.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu