BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bański Jerzy (Polska Akademia Nauk)
Title
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce
Nature Conditions of Farming in Poland
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 9-18, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Środowisko przyrodnicze, Rolnictwo
Agricultural production space, Natural environment, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W rolniczej działalności człowieka warunki przyrodnicze odgrywały i odgrywają nadal pierwszoplanową rolę. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej tworzone są przez zespół trzech powiązanych ze sobą elementów: gleby, klimatu i rzeźby terenu. W artykule scharakteryzowano warunki przyrodnicze w Polsce pod kątem przydatności dla rolnictwa i oceniono ich wpływ na kierunki zagospodarowania użytków rolnych.(abstrakt oryginalny)

In agricultural activity of a human being, the natural environment factors have always played a significant role. The nature conditions of farming are made up of a combination of three elements closely related with each other: soil, climate and the lie of the land. In the paper Poland's nature conditions are characterized with special focus on their usability for agriculture. In addition, the paper assesses their influence on directions of arable land organization. Over hundreds of years, agriculture has struggled to adapt to spatially changeable nature conditions and gradually modified them to its needs. Deforestation and organization of land suitable for farming purposes led to an irreversible transformation of the natural environment. A human activity based on an aggressive soil farming has contributed to destruction of nature and appearance of strong wind and pluvial erosion. Despite growing subjection to the agricultural needs, the natural environment is still the most important element shaping the main directions and potential of agricultural economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., 1998, Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji, IGiPZ PAN, Warszawa.
  2. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
  3. Bański J.,Błażejczyk K., 2005, Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na światowe rolnictwo, [w:] G. Dybowski (red.), Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Program wieloletni 2005-2009, 17, IERiGŻ PIB, Warszawa, 204-231.
  4. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1997, Geografa gleb, PWN, Warszawa.
  5. Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa.
  6. Kędziora A., 1999, Podstawy agrometeorologii, PWRiL, Poznań.
  7. Mocek A., Drzymała S., Maszner P., 2004, Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wyd. Akademii Rolniczej, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu