BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulikowski Roman (Polska Akademia Nauk)
Title
Wpływ warunków przyrodniczych na zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa w Polsce
Influence of Natural Condition on Spatial Differentiation of Polish Agriculture
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 19-31, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Rozkład przestrzenny, Rolnictwo, Zróżnicowanie przestrzenne, Środowisko przyrodnicze
Spatial distribution, Agriculture, Spatial differentiation, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule przedstawiono różne metody oceny jakości środowiska dla potrzeb rolnictwa. Do analizy wpływu warunków przyrodniczych na zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa przyjęto punktową ocenę jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej IUNG oraz wskaźnika jakości gruntów GUS, będącego ilorazem hektarów przeliczeniowych do fizycznych hektarów w gminach. Najwyższe i najniższe wartości drugiego z tych wskaźników porównywano ze zróżnicowaniem głównych kategorii użytków rolnych i wybranych elementów struktury zasiewów.(abstrakt oryginalny)

The introductory part of the paper is devoted to short presentation of develop-ment of methods as its have been used for evaluation of Polish natural environment for agriculture. In the second part one can find the spatial distribution across the country according to valorization index of agicultural productional space proposed by Soil Institute in Puławy and the soil quality indeks elaborated by Central Stati-stical Office (GUS) (fig. 1 and 2) In the next part of the paper there are some comparisons of main agricultural land use categories and some leading elements of sowing structure (fig. 3, 4, 5, 6, 7 and 8) with spatial differentiation of GUS soil quality index. For the above mentioned comparison have been taken in consideration only choosen elements which shows statistically important correlation between valorization index of agricultural space and percentage share of main land use categories as well as leading elements in the sowing structure. Between the crops high positiv dependence with soil quality and climatic condition was included first of all: wheat, sugar beets and vegetables. This the last crop is also very conditioned by the location of large markets. Conducted in the paper analisis was followed that in case of lowlands soil quality is the main location factor of crop cultivation. In the montain areas and north-eastern part of Poland as a location factors are noticed also difficult climatic conditions (short vegetational season) and difficult relief.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 2. Bielecka E., Ciołkosz A., 2003, Wyznaczenie obszarów o ograniczonych możliwościach produkcyjnych rolnictwa, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Narodowy Spis Powszechny. Powszechny Spis Rolny GUS 2002, Warszawa, s. 111-130.
 3. Borowiec S., 1972, Metoda kartograficznego i liczbowego ujęcia warunków przyrodniczych produkcji rolniczej, [w:] Metody oceny warunków przyrodniczych produkcji rolnej, Biuletyn KPZK PAN, 71, s. 131-140.
 4. Falkowski J., 1987, Typy krajobrazu rolniczego w regionie dolnej Wisły, "Geografia XX" AUNC, 66, UMK, Toruń.
 5. Filipiak K., 2003, Waloryzacja i delimitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Narodowy Spis Powszechny. Powszechny Spis Rolny GUS 2002, Warszawa, s. 89-109.
 6. Guzik Cz., 1980, Warunki przyrodnicze karpackiego rejonu sadowniczego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 50, Kraków.
 7. Jaworski J., 1974, Ekonomiczna ocena naturalnych warunków produkcji rolnej w oparciu o mapy glebowo-rolnicze, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 5, s. 149-152.
 8. Korelski K., 1988, Przyrodnicze podstawy użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, AR w Krakowie, Kraków.
 9. Kostrowicki A.S., Wójcik Z., 1972, Podstawy teoretyczne i metodyczne oceny warunków przyrodniczych przy pomocy wskaźników roślinnych, [w:] Metody oceny warunków produkcji rolniczej, Biuletyn KPZK PAN, 71, s. 7-64.
 10. Kulikowski R., 2003, Szczegółowy przegląd czynników opisujących produkcję rolną i charakterystyka możliwości produkcyjnych rolnictwa, [w:] A. Ciołkosz (red.), Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, Narodowy Spis Powszechny. Powszechny Spis Rolny GUS 2002, Warszawa, s. 9-87.
 11. Kulikowski R., 1986, Wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce -próba analizy przestrzennej, Przegląd Geograficzny, 58, 1-2, s. 191-202.
 12. Kulikowski R., 1987, Geografia rolnictwa w pracach nad planem przestrzennego za-gospodarowania kraju do 2000 r., Przegląd Geograficzny 59, 4, s. 603-609.
 13. Kulikowski R., 2005, Rolnicze użytkowanie ziemi w Polsce w świetle wyników RSP z 2002 roku, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, U AM w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 159-192.
 14. Niewiadomski K., 2005, Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na przykładzie województwa podlaskiego, Wieś i Rolnictwo 4 (129), s. 175-185.
 15. Strzemski M., 1974, Przyrodniczo-rolnicza bonitacja gruntów ornych, IUNG, R (80), Puławy.
 16. Strzemski M., Siuta J., Witek T., 1973, Przydatność rolnicza gleb Polski, PWRiL, Warszawa.
 17. Stola W., Szczęsny R., 1082, Geografia rolnictwa Polski, WSiP, Warszawa.
 18. Truszkowska R., 1972, Metody liczbowej oceny produkcyjności gleb rolniczych, [w:] Metody oceny warunków produkcji rolniczej, Biuletyn KPZK PAN, 71, s. 141-186.
 19. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, 1981, IUNG, Puławy.
 20. Witek T., 1973, Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania, PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu