BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mróz-Gorgoń Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Całka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Impact of Social Media in Fashion Brand Marketing Communication on Product Quality Evaluation
Wpływ wykorzystania social media w komunikacji marketingowej marek modowych na ocenę jakości produktu
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2015, nr 4, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Media społecznościowe, Jakość produktu, Komunikowanie marketingowe, Marka produktu
Social media, Product quality, Marketing communication, Product brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Moda jest elementem życia społecznego. Oddziałując na relacje społeczne może w znaczący sposób wpływać zarówno na życie zawodowe, jak i prywatne. Z drugiej strony, media społecznościowe stały się miejscem wymiany opinii oraz prezentowania statusu społecznego. Dlatego też marki modowe chętnie komunikują się ze swoimi interesariuszami poprzez media społecznościowe. Wpływ tego kanału na relacje pomiędzy klientami stale wzrasta. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania mediów społecznościowych przez marki modowe oraz jego wpływu na ocenę jakości produktów z perspektywy konsumentów. Wielu badaczy problematyki marketingu traktuje na równie produkt i usługę, dlatego też zdecydowano się na zaadaptowanie modelu Grönroosa. Artykuł opiera się na analizie literatury, raportów oraz badaniu empirycznym (kwestionariusz ankietowy wypełniony przez fanów marki). (abstrakt oryginalny)

Fashion is present in everyday life. It may significantly affect the various aspects of work and private life, too. On the other hand, social media have become the venues of exchanging points of views and exposing social status. This is the reason why fashion brands are willing to communicate with their stakeholders via social media. The impact of this channel on relationships with customers is still increasing. The aim of this article is to present the ways of social media usage by fashion brands and their impact on the evaluation of the quality of products from the consumers' perspective. Many authors treat product and service as unity in marketing science. Therefore, authors of this article decided to adapt the Grönroos model. The article was drawn up on the basis of an analysis of literature studies, reports and exploratory studies (a questionnaire completed by brand fans). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajdak A., ed. (2013): Komunikacja marketingowa - współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Bao Y., Bao Y, Sheng S. (2011): Motivating Purchase of Private Brands: Effects of Store Image, Product Signatureness, and Quality Variation. Journal of Business Research, 64: 220-226.
 3. Bei L.T., Chiao Y.C. (2001): An integrated model for the effect of perceived product, perceived service quality, and perceived price fairness on consumer satisfaction and loyalty. Journal of consumer satisfaction and dissatisfaction and complaining behaviour, (14): 126-140.
 4. Bielawa A. (2011): Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług, Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 24, Uniwersytet Szczeciński.
 5. Buła P., ed. (2010): Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorcach. Kraków, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Chinomona R., Okoumba L., Pooe D. (2013): The Impact of Product Quality on Perceived Value, Trust and Students' Intention to Purchase Electronic Gadgets, Mediterra nean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No 14, MCSER Publishing, Rome-Italy, November 2013.
 7. Grewal D. (1997): Development of a Multidimensional Measure of Perceived Product Quality. Journal of Quality Management, 2 (1): 88-111.
 8. Grönroos Ch. (1984): A Service Quality Model and its Marketing Implications, "European Journal of Marketing", No 18.
 9. Gummesson E., Quality Management in Service Organizations, ISQA, New York 1993, p. 229.
 10. Hendricks K.B., Singhal V.R. (1997): Does implementing an effective TQM program actually improve operating performance? Empirical evidence from firms that have won quality awards. Management Science, 43, 1258-1274.
 11. Jain A. (2009): Principles of Marketing. New Delhi, FK Publications, 158f.
 12. Kotler P., Armstrong G. (2010): Principles of Marketing. Thirteenth edition. New Jersey, Pearson Education, 248.
 13. Królewski J., ed. (2013): E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Lemak D.J., Reed R. (1997): Commitment to total quality management: is there a relationship with firm performance? Journal of Quality Management, 2, 67-86.
 15. Marcinkiewicz C. (2011): Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem. [In]: Pragmata tes oikonomias, Ucieklak-Jeż P., Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 16. Miyazaki A.D., Grewal D., Goodstein R.C. (2005): The effect of multiple extrinsic cues on quality perceptions: a matter of consistency. Journal of Consumer Research, 146-153.
 17. Niestrój R. (2002): Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały Konferencji naukowej Wydziału Zarządzania. Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 18. Nilsson L., Johnson M.D., Gustafsson A. (2001). The impact of quality practices on customer satisfaction and business results: product versus service organizations, Journal of Quality Management, 6 (2001) 5-27.
 19. Oxoby R.J., Finnigan H. (2007): Developing heuristic-based quality judgments: blocking in consumer choice. Psychology & Marketing, 24: 295-313.
 20. Paulins V. Ann. (2005): An analysis of customer service quality to college students as influenced by customer appearance through dress during the in-store shopping process. Journal of Retailing and Consumer Services, 12: 345-355.
 21. Powell T.C. (1995): Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. Strategic Management Journal, 16, 15-37.
 22. Reed R., Lemak D.J., Mero N.P. (2000). Total quality management and sustainable competitive advantage. Journal of Quality Management, 5, 5-26.
 23. Roest H., Rindfleisch A. (2010): The influence of quality cues and typicality cues on restaurant purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 17: 10-18.
 24. Roguski A.: Modowe inspiracje polskich internautów, BRIEF.PL, 02/09/2013, http://www.brief.pl/artykul,959,blogi_modowe_inspiracja_polskich_internautow.html, (25.06.2014).
 25. Socialbakers, http://www.socialbakers.com/blog/656-top-6-most-socially-devotedindustries-and-brands (08.07.2014).
 26. Sweeney J., Soutar G., Johnson L. (1999): The Role of Perceived Risk in the Quality-Value Relationship: A Study in a Retail Environment. Journal of Retailing, 75: 77-105.
 27. Szeszycka I. (1998): Komunikacja marketingowa. [In:] Podstawy marketingu, J. Karwowski (ed.). Szczecin, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 28. Talloo T.J. (2008): Business Organization & Management. New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 169.
 29. Zeithaml V.A. (1988): Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence, Journal of Marketing, Vol. 52, (July 1988), 2-22.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu