BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Aleksandra
Title
Percepcja różnic kulturowych w negocjacjach na przykładzie Polski i Chin
Perception of Cultural Differences in Negotiations on the Example of Poland and China
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2015, nr 4, s. 15-25, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Negocjacje, Różnice kulturowe, Negocjacje międzynarodowe, Style negocjacji
Negotiations, Cultural differences, International negotiations, Negotiations style
Note
streszcz., summ.
Artykuł powstał na podstawie niepublikowanej pracy magisterskiej Aleksandry Łąckiej: "Kulturowe uwarunkowania stylu negocjacji", przygotowanej pod kierunkiem dr Beaty Krawczyk-Bryłki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Country
Chiny
China
Abstract
Artykuł dotyczy wpływu różnic kulturowych na sposób budowania relacji biznesowych oraz prowadzenia negocjacji. Odwołano się do teorii R. Gestelanda, która charakteryzuje te różnice w czterech wymiarach: propartnerskość / protransakcyjność, ceremonialność / nieceremonialność, mono- i polichroniczność oraz ekspresyjność i powściągliwość. Dokonano porównania stylów negocjacji Polaków i Chińczyków, wykorzystując autorski kwestionariusz obejmujący powyższe wymiary. Wyniki obejmują różnice w percepcji własnego stylu negocjacji oraz stylu drugiej z narodowości, Polacy byli też oceniani przez mieszkańców innych krajów europejskich. Otrzymane wyniki wskazują na konieczność weryfikacji założeń teorii Gestelanda we współczesnych warunkach biznesowych oraz podkreślają wpływ asymilacji kulturowej na percepcję narodowych stylów negocjacji. (abstrakt oryginalny)

Cultural differences influence the business relationship process and negotiation styles. This article presents them on the base of R. Gesteland' s theory consisted of four dimensions: deal-focused vs. relationship-focused cultures, informal vs. formal, rigidtime vs. fluid-time and expressive vs. reserved cultures. Authors' questionnaire was used to test Polish and Chinese negotiations styles in perception of both nationalities. Polish styles was also assessed by other European countries students. The results suggest the Gesteland's model should be verified according to contemporary business conditions. They also emphasize the influence of cultural assimilation on national negotiation styles perception. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat M. (2010): Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Bertelink J., Kromodirjo S., Soldatenko M. (2014): Negotiation styles in Poland, Amsterdam, http://www.minorccbs.com/skills/negotiations/item/negotiation-styles-in-poland (data dostępu: 20.06.2015).
 3. Chmielecki M. (2007): Chiński styl komunikacji interpersonalnej i jego wpływ na negocjacje. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. VIII, Z. 1, s. 294.
 4. Chmielecki M. (2011): Negocjacje w Państwie Środka. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XII, Z. 4, 2011, s. 120-131.
 5. Gesteland R.R. (2000): Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Łopacińska K. (2013): Kulturowe modele zachowań w biznesie na przykładzie Chin i Szwecji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania, finansów i marketingu, nr 31, s. 431-444.
 7. Mazur B. (2013): Wpływ kultury na rozwój zasobów ludzkich w organizacjach, Economics and Management, 4/2013, s. 34-48.
 8. Meyer M. (2012): Etyka konfucjańska a chiński duch kapitalizmu. Oeconomia Copernicana, nr 2, s. 97-112.
 9. Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek Ł. (2011): Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej. Gliwice, One Press Exclusive.
 10. Reber A.S. (2000): Słownik psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 11. Simpson D. (2012): Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym. Wyzwania gospodarki globalnej. Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, s. 585-606.
 12. Witaszek Z. (2007): Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLVIII, nr 1 (168), s. 101-119.
 13. Zatka N. (2013): Wymiary kultury, Forum Akademickie 10/2013, https://forumakademickie.pl/fa/2013/10/wymiary-kultury/, (dostęp 2.11.2015).
 14. Zator-Peljan J. (2013): Business Etiquette in Poland, Germany, France and China: Intercultural Approach. Global Management Journal, Vol. 5, No 1, 2/2013, s. 46-52.
 15. Zinzius B. (2004): Doing Business in the New China: A Handbook and Guide, Praeger Publisher, Westport, Connecticut, London.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu