BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabiś Marcin (Polska Izba Ubezpieczeń; Concordia Polska TUW)
Title
Ubezpieczenie ochrony prawnej - konstrukcja produktu i likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej
Legal Protection Insurance - Product Design and Claims Assessment in Insurance Practice
Source
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 1, s. 9-22, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Ubezpieczenie ochrony prawnej, Likwidacja szkód, Roszczenia odszkodowawcze
Insurances, Legal expenses insurance, Claim settlement, Claims for compensation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat ubezpieczeń ochrony prawnej, w szczególności dotyczące konstrukcji produktu oraz procesu likwidacji szkód. Autor opisuje kluczowe cechy ubezpieczenia, a także wskazuje na wybrane problemy, związane z rozpatrywaniem roszczeń kierowanych przez ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)

The article is a reflection on the legal protection insurance in particular with regard to product design and the process of claims assessment. Author describes the key features of the insurance, and points to some problems associated with the processing of claims directed by policyholders against insurers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Rady nr 87/344/EW G z dnia 22 czerwca 1987 r., w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (Dz. Urz. WE L185 z 04.07.1987).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny, (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U . 1964 nr 43, poz. 2296 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U . 2015, poz. 1844).
 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U . 2005, nr 167 poz. 1398 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U . 2015, poz. 1255).
 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015, poz. 1800).
 8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015, poz. 1804).
 9. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, zatwierdzone uchwałą Zarządu CONCOR DIA POLSKA TUW, mające zastosowanie do umów zawieranych począwszy od dnia 15 września 2011 r.
 10. Ogólne warunki ubezpieczenia Ochrona prawna w życiu prywatnym, przyjęte uchwałą Zarządu D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. nr 03/12/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 11. Ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 89/2013 z dnia 19 września 2013 r.
 12. Janyga B., Komentarz do wybranych przepisów ogólnych warunków ubezpieczenia ochrony prawnej, [w:] Brodecki Z., Serwach M., Glicz M. [red.], Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 13. Kosicka E., Ochrona mieczem, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2012, nr 9.
 14. Kube M., Sądy na wokandzie 2013. Przejrzystość i wydajność pracy, FOR , http://www.for.org.pl/pl/a/2806,Analiza-17-Sady-na-wokandzie-2013 [dostęp: 8.04.2016].
 15. Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 16. Plebanek M.G., Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 17. Sałajewski D., Progi i bariery, http://prawo.rp.pl/artykul/1097203.html?print=tak&p=0 [dostęp: 8.04.2016].
 18. Szmak Sz., Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim - wybrane problemy, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2014, nr 1.
 19. Szmak Sz., Wybór prawnika w ubezpieczeniu ochrony prawnej - regulacje wybranych państw europejskich oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości U..., "Prawo Asekuracyjne" 2012, nr 2.
 20. Tarnowska D., Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2002.
 21. Winczorek J., Ubezpieczenia ochrony prawnej a rynek usług prawniczych w Polsce w świetle danych empirycznych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2013, nr 3.
 22. Winczorek J., Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
0137-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu