BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola informacji i komunikacji w systemie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych - wyniki badań
The Role of Information and Communication in the Management Control System of Public Sector Entities - the Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 7-17, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Kontrola zarządcza, Informacja, Bezpieczeństwo informacji, Finanse publiczne
Management control, Information, Information security, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - zaprezentowanie wyników badania dotyczącego funkcjonowania jednego z obszarów kontroli zarządczej, jakim jest informacja i komunikacja w rządowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metody analizy źródeł, dokumentów i ankiet (kwestionariuszy), których wyniki opracowano z wykorzystaniem metod indukcji i dedukcji oraz statystyki opisowej. Wynik - wynikiem przeprowadzonych badań jest potwierdzenie użyteczności i ograniczeń dotyczących zbiorów informacji i ich przepływu w systemie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Oryginalność/wartość - dla teorii potwierdzenie walorów sprawnego systemu informacyjnego we wdrażaniu i sprawnym funkcjonowaniu kontroli zarządczej, dla praktyki gospodarczej - wskazanie występujących w tym zakresie niedociągnięć i słabości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The presentation of the results of the research concerning the functioning of one of the areas of management control, namely information and communication in governmental and self-governmental entities of the public sector. Design/Methodology/approach - The following research methods were used: source, document and questionnaire analysis, which results were compiled with the use of inductive and deductive reasoning and descriptive statistics. Findings - The result of the research affirms the utility and limitations related to data banks and its transfer through the management control system in the public sector entities. Originality/value - For the theory, the confirmation of advantages of the effective informational system in in implementing and effective functioning of management control. For business practice - the presentation of shortcomings and weaknesses in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Griffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kisielnicki J. (2008), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84.
 4. Kościńska-Paszkowska A. (2013), Trudności we wdrażaniu kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" nr 2.
 5. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (2007), red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 7. Potocki A. (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 8. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk.
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, DzU z 2011 r., nr 11, poz. 67.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, DzU z 2012 r., poz. 526.
 11. Ustawa z 17 lutego 2005 r. w sprawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, DzU z 2013 r., poz. 235.
 12. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu