BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody pomiaru dokonań z zakresu profilaktyki uzależnień - raport z badań
The Methods of Performance Measurement in the Scope of Addiction Prevention - Study Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 33-41, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Patologie społeczne, Uzależnienie, Alkoholizm, Pomiar dokonań, Efektywność
Social pathologies, Addiction, Alcoholism, Performance measurement, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja wybranych wyników badań dotyczących pomiaru dokonań z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizmu). Głównym celem prowadzonych badań było wypracowanie narzędzia ułatwiającego ocenę efektywności i skuteczności działań w tym zakresie uwzględniającego ich specyfikę. Cechą profilaktyki uzależnień, która w największym stopniu przyczynia się do problemów związanych z pomiarem dokonań, jest odroczenie w czasie efektów zdrowotnych możliwych do osiągnięcia w wyniku działań profilaktycznych. Metodologia badania - przeprowadzona analiza ma charakter analizy ex-post i krytycznej analizy porównawczej. Metodami wykorzystanymi w przeprowadzonych badaniach były: metoda ekspercka, analiza przypadków oraz analiza desk research. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań stworzony został autorski zestaw mierników umożliwiający monitorowanie realizacji zadań i - co najważniejsze - stanowiącej podstawy do pomiaru społecznej efektywności i skuteczności wydatków publicznych ponoszonych na działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Budowa mierników poprzedzona została analizą krytyczną dotychczasowych rozwiązań, analizą dobrych praktyk oraz wskazaniem zasad pomiaru i gromadzenia charakterystycznych dla profilaktyki uzależnień danych długookresowych. Oryginalność/wartość - artykuł porusza zagadnienia aktualne i istotne w kontekście finansowania profilaktyki uzależnień. (abstrakt oryginalny)

The article presents the selected research results concerning performance measurement in the scope of addiction prevention (alcoholism). The main aim of the conducted research was to develop a tool facilitating the assessment of efficiency and effectiveness of the measures in this field that also takes into account their specific nature. The characteristic feature of addiction prevention, which contributes significantly to problems related to performance measurement, is deferral of health effects that are possible to achieve as a result of preventive measures. The research conducted led the author to create a set of measures that enable monitoring of the actions and - what is most important - which constitute the basis for the measurement of social efficiency and effectiveness of public expenditure for the actions related to addiction prevention. Development of the appropriate measures was preceded by the critical analysis of existing solutions, the analysis of good practices as well as by the indication of the rules of measurement and, characteristic for addiction prevention, long-term data collection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://www.parpa.pl/index.php (10.09.2015).
 2. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny Okonin, red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 3. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, Uchwała Rady Ministrów nr 35/2011 z 22 marca 2011 r.
 4. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15 maja 2007 r.
 5. Nawrolska I. (2013), Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, Difin, Warszawa.
 6. Owsiak S. (2004), O nowatorskie podejście do sektora publicznego, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 1: Finanse publiczne, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. Owsiak S. (2012), Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce, w: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, red. B. Woźniak, M. Postuła, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 8. Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, red. A. Frączkiewicz- -Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
 9. Strąk T. (2013), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 10. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU, nr 70, poz. 473 ze zm.
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu