BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sprawozdawczość finansowa spółek w świetle dyrektywy Unii Europejskiej
Financial Reporting of Companies, in the Light of the EU Accounting Directive
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 75-82, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Harmonizacja, Dyrektywy WE, Dyrektywy UE
Financial reporting, Harmonisation, EC directives, EU directives
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - ukazanie znaczenia oraz zakresu normalizacji sprawozdawczości finansowej spółek w dyrektywach Unii Europejskiej w relacji do wielkości jednostek gospodarczych. Metodologia badania - aby osiągnąć cel artykułu przeprowadzono analizę dyrektywy 2013/34/UE i innych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz studia literaturowe. Wynik - w artykule wykazano, że wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej według dyrektywy UE są proporcjonalne do wielkości spółek, co jest zgodne z zasadą współmierności kosztów i korzyści. Oryginalność/wartość - artykuł jest przyczynkiem w dyskusji nad harmonizacją sprawozdawczości finansowej w Unii Europejskiej, ukierunkowanej na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to examine the significance and the range of financial reporting harmonization in rela-tion to company size, as reflected in the EU legislature. Design/Methodology/approach - analysis of the EU accounting directive and other accounting and financial reporting regulations, supplemented by literature studies. Findings - the study shows that the financial reporting requirements expressed in the EU directive are applied in proportion to the size of the reporting enterprise, thus satisfying the proportionality principle of costs and benefits. Originality/value - this paper is a contribution to the discussion on the harmonization of financial reporting standards in the European Union, intended to stimulate the internationalization of small and medium-sized companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz. Urz. EWG L 222 z 14 sierpnia 1978 r.
  2. Dadacz J. (2014), Kierunki zmian w ustawie o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 1.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz. Urz. UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.
  4. IFRS for SMEs (2009), The International Reporting Standard for Small and Mediumsized Entities, IASB, London, www. casb.org (10.05.2014).
  5. Matuszak Ł. (2013), Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 74 (130).
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  7. Nowak W.A. (2009), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek - uchwalony, "Rachunkowość" nr 9.
  8. Nowak E. (2013), Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych a wielkość jednostki gospodarczej w świetle nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 802.
  9. Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. EWG L 193 z 18 lipca 1983 r.
  10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r., nr 47, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu