BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie)
Title
Decyzje inwestycyjne w aspekcie porównywalności sprawozdań finansowych
Investment Decisions in the Context of Financial Statements Comparability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 99-108, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Amerykańskie standardy rachunkowości, Decyzje inwestycyjne
Financial reporting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Generally Accepted Accounting Principless (GAAP), Investment decisions
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcony jest problemom z porównywalnością oraz wiarygodnością informacji dostarczanych przez sprawozdawczość finansową na potrzeby decyzji inwestycyjnych. W złożonym środowisku prawnym funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, regulacje MSR/MSSF oraz US GAAP bardzo trudno jest dokonać rzetelnej oceny perspektyw inwestycyjnych spółek publicznych, jak i niepublicznych, zwłaszcza gdy prowadzą one działalność gospodarczą na różnych rynkach geograficznych. Cel - usystematyzowanie wiedzy na temat porównywalności sprawozdań finansowych z uwzględnieniem koncepcji wartości godziwej, ocena przydatności przyjętych regulacji w tym zakresie dla inwestora oraz wypracowanie stanowiska dotyczącego sensu dalszych regulacji w obszarze MSR/MSSF przy nierealizowanej nadal idei porównywalności sprawozdań finansowych. Metoda badania - analiza aktualnych regulacji prawnych oraz źródeł literaturowych. Wynik - w rezultacie przeprowadzonej analizy potwierdzono tezę, iż postępujący proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości prowadzi do pogłębienia problemów z porównywalnością sprawozdań finansowych z punktu widzenia inwestora, co istotnie wpływa na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Oryginalność/wartość - artykuł porządkuje dotychczasową wiedzę i stanowi głos w toczącej się dyskusji na temat sensu dalszych regulacji w obszarze rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - systematization of knowledge concerning financial statements comparability including conception of fair value, assessment of usefulness of binding regulations in that area from investor's point of view and develop a position regarding sense of further regulations in IAS/IFRS area in the situation that the idea of comparability of financial statements is still not carried out. Design/Methodology/Approach - analysis of binding legal regulations and bibliography. Findings - the following thesis was confirmed: ongoing process of harmonization and standarisation of accountancy leads to increase the problems with comparability of financial statements from investor's point of view, which substantially affects the process of investment decisions undertaking. Originality/Value - the paper organizes knowledge and poses a voice in ongoing debate concerning further regulations in the accounting area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, t. 1: Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Bodie Z., Merton R. (2003), Finanse, PWE, Warszawa.
 3. Brigham E., Gapenski L. (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa.
 4. Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (the IFRS Framework) approved by the IASB.
 5. De Franco G., Kothari S., Verdi R.S. (2011), The Benefits of Financial Statement Comparability, "Journal of Accounting Research" no. 49.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2002), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 7. Green Paper (2010), Audit Policy: Lessons from the Crisis, European Commission, Brussels, 13.10.2010, COM(2010) 561.
 8. Jaruga A.A. (2002), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Mączyńska E., Panfil M. (2011), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 10. Różańska E. (2011), w: Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
 11. The Conceptual Framework for Financial Reporting is issued by the International Accounting Standards Board (IASB), United Kingdom ISBN: 978-1-907026-69-0 Copyright © 2010 IFRS Foundation.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu