BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w działalności podmiotów leczniczych
Significance of Civil Liability Insurance in Operation of Medical Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 111-121, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Ubezpieczenia, Odpowiedzialność cywilna, Szpitalnictwo, Opieka zdrowotna
Insurances, Civil liability, Hospital service, Health care
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedmiotem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w interesie podmiotów leczniczych jest zawieranie umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z wykonywaną działalnością leczniczą. Metodologia badania - badanie przeprowadzono na grupie 10 szpitali; wybór podmiotów dokonany został w sposób celowy spośród szpitali wielospecjalistycznych. Wynik - obecna sytuacja na rynku oraz rosnąca świadomość pacjentów wskazują na konieczność długofalowego myślenia o zabezpieczeniu interesów podmiotu leczniczego poprzez wykupienie polis odpowiedzialności cywilnej z wysokimi sumami gwarancyjnymi. Oryginalność/wartość - uzasadnienie wagi posiadania przez podmioty lecznicze umów dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to answer the question whether purchase of voluntary insurance of civil liability by hospitals is beneficial for them. Design/Methodology/approach - study conducted on a group of 10 hospitals; units were selected from group of multidisciplinary hospitals. Findings - current situation on a market and growing awareness of patients indicate the need for long-term thinking about hospitals interests by purchasing liability insurance policies with high sum insured. Originality/value - justification importance of having voluntary insurance of civil liability by hospitals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2014), Informacje i opracowania statystyczne. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r., Warszawa, https:// rpwdl.csioz.gov.pl/ (16.09.2015).
  2. Michalak J., Wytrych S. (2013), Odpowiedzialność prawna a zakażenia szpitalne, w: Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach, cz. 2, red. A. Denys, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  3. Nesterowicz M. (2012), Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa.
  4. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, DzU z 2008 r., nr 3, poz. 10.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, DzU z 2011 r., nr 293, poz. 1729.
  7. Strumiłło J., Jendza D. (2013), Zarządzanie jakością, w: Wybrane koncepcje zarządzania w podmiotach leczniczych, red. J. Waśniewski, J. Strumiłło, Dom Organizatora, Toruń.
  8. Szreder M., Bogdaniuk A. (2010), Charakterystyka i perspektywy rozwoju ubezpieczenia OC w ochronie zdrowia, w: Ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU z 2015 r., poz. 618.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2002), Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu