BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kufel Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specyficzne cechy rachunku zysków i strat w spółdzielniach mieszkaniowych
Specific Characteristics of Profit and Loss Account in Housing Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 78, s. 123-131, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wybrane problemy finansów
Keyword
Rachunkowość finansowa, Rachunek zysków i strat, Spółdzielnie mieszkaniowe, Wynik finansowy
Financial accounting, Profit and loss statement, Housing cooperatives, Financial performance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest zaprezentowanie modyfikacji rachunku zysków i strat w aspekcie realizacji koncepcji "prawdziwego i wiernego obrazu" spółdzielni mieszkaniowych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcjii indukcji. Wynik - w opracowaniu wykazuje się konieczność modyfikacji przewidzianego w ustawie o rachunkowości wzoru rachunku zysków i strat na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych. Oryginalność/wartość - w artykule stawia się hipotezę, że rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych musi być zmodyfikowany, aby zachowana została koncepcja true and fair view. Zawiera autorskie propozycje. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the modification of the profit and loss account in the aspect of concept completion based on "true and fair view" of the housing cooperatives. Design/methodology/approach - The elaboration used the methods such as the analysis of source and documents, observation, as well as the method of deduction and induction. Findings - The elaboration confirms the importance of modification of the profit and loss account expected by the Accounting Act for purposes of the housing cooperatives. Originality/value - The hypothesis of the article concluded that the profit and loss account of the housing cooperatives must be modified in order for the "true and fair view" concept to be maintained. Contains author's propositions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 2. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 3. Helin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H. Beck, Warszawa.
 4. Hrebin E. (2015), Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych, "Rachunkowość" nr 2.
 5. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (2007), t. 1, SKwP, Warszawa.
 6. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego, http://www. mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=38567de3-eb6c-4d8c-b72c-69db93984d16&groupId=764034 (31.01.2016).
 7. Ustawa z 26 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU z 2013 r., poz. 1443.
 8. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 2014 r., poz. 851.
 9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 10. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU z 2013 r., poz. 1222.
 11. Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, DzU z 2015 r., poz. 1333.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.78-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu