BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garstecki Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego - przegląd wybranych badań
The Use of Real Options Method in Capital Budgeting Process - Recent Research Review
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 21-29, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcje rzeczywiste, Budżetowanie
Financial instruments, Real options, Budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem głównym opracowania jest synteza i analiza wybranych badań z zakresu wykorzystania przez przedsiębiorstwa opcji rzeczywistych w procesie budżetowania kapitałowego. Metoda badania - w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz wnioskowanie a priori. Wyniki - wynikiem przeprowadzonego badania jest określenie stopnia wykorzystania opcji rzeczywistych jako metody budżetowania kapitałowego oraz sformułowanie wniosków odnoszących się do dalszych badań w tym obszarze. Oryginalność/wartość - przedstawione treści pozwalają na sformułowanie wniosków odnoszących się do możliwych kierunków i tendencji badań w obszarze opcji rzeczywistych, w tym ich rozpowszechnienia w procesie budżetowania kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose of this paper is a synthesis and analysis of recent research about the use of real options method in capital budgeting process. Research method - the article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic and hermeneutic synthesis) and deduction method (in which a special case is the a priori method). Results - the result of the study is to determine the degree of use of real options as a method of capital budgeting and the formulation of proposals relating to the further research in this area. Originality/value - the results allow to draw conclusions relating to the possible directions and trends of research in the field of real options, including their prevalence in the process of capital budgeting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, H.K., Dutta, S., Saadi, S. (2011). Management Views on Real Options in Capital Budgeting, Journal of Applied Finance, 21 (1), 18-29.
 2. Block, S. (2007). Are "Real Options" Actually Used in the Real World? The Engineering Economist, 52, 255-267.
 3. Brach, M.A. (2003). Real Options in Practice, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 4. Brandao, L.E., Dyer, J.S. (2005). Decision Analysis and Real Options: A Discrete Time Approach to Real Options Valuation, Annals of Operations Research, 135, 21-39.
 5. Garstecki, D. (2015). Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 49-56.
 6. Grossman, T., Livingstone, J.L. (2009). The Portable MBA in Finance and Accounting, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 7. Kozarkiewicz-Chlebowska, A. (2004). Analiza i wycena opcji rezygnacji - przykłady zastosowań w przemyśle naftowym, w: W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka (s. 376-386). T. 1, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 8. Mizerka, J. (2005). Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 9. Mun, J. (2012). Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 10. Rudny, W. (2009). Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 11. Shinoda, T. (2010). Capital Budgeting Mangement Practices in Japan. A Focus on the Use of Capital Budgeting Methods, Econ. J. of Hokkaido Univ., 39, 39-50.
 12. Scialdone, P. (2007). Valuing Managerial Flexibility: Challenges and Opportunities of the Real Option Approach in Practice, Gottingen: Cuvillier Verlag.
 13. Vollert, A. (2003). A Stochastic Control Framework for Real Options in Strategic Valuation, Berlin: Springer.
 14. Żarczyński, P. (2008). Metodyka wyceny i możliwości aplikacji opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 3/3, 357-369.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu