BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola rachunkowości w realizacji projektów unijnych
The Role of Accounting in European-Union-Funded Projects
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 31-40, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Finansowanie projektów, Środki unijne
Accounting, Projects financing, EU funds union
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza zakresu przedmiotowego rachunkowości z punktu widzenia realizacji projektów unijnych. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - w opracowaniu wykazuje się, że rachunkowość jest niezbędnym systemem informacyjnym na potrzeby prawidłowej realizacji projektów unijnych. Oryginalność/wartość - w artykule stawia się hipotezę, że każda jednostka powinna dostosować system rachunkowości do wymagań informacyjnych projektów unijnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to analyse the objective scope of accounting from the point of view of the realization of European-Union-funded (EU-funded) projects. Design/methodology/approach - the following research methods were used in the study: source and document analysis, observation method, deductive and inductive reasoning. Findings - the study stresses that accounting is the essential information system required for the proper realization of EU-funded projects. Originality/value - the following hypothesis is stated in the article: each entity should adjust its accounting system to the informational requirements of EU-funded project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, M., Kłos, M. (2013). Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe, Przedsiębiorczość i zarządzanie, XIV, 11, 10-21.
 2. Baran, W., Świderka, M. (2007). Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w: W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce (s. 11-24), Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 3. Dylewski, M., Filipiak, B., Guranowski, A., Hołub-Iwan, J. (2009). Zarządzanie finansami projektu europejskiego, Warszawa: C.H. Beck.
 4. Jaruga, A. (red.). (1991). Współczesne problemy rachunkowości, Warszawa: PWE.
 5. Karmańska, A., Gmytrasiewicz, M. (2004). Rachunkowość finansowa, Warszawa: Difin.
 6. Kiziukiewicz, T. (2003). Zastosowanie rachunkowości finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 11-40), Warszawa: PWE.
 7. Lech, M., Wszołek-Lech, D. (2012). Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich, Gdańsk: ODDK.
 8. Lewnadowska, A., Janas, M. (2009). Fundusze europejskie na badania i rozwój, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 9. Majchrzak, I. (2011). Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 199-209.
 10. Nadolna, B. (2012). Audyt projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych, w: T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (s. 390-426), Warszawa: Difin.
 11. Nowa Perspektywa UE 2014-2020 - nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów, Pobrane: www.pi.gov.pl (4.01.2016).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE nr L 347/320).
 13. Sojak, S. (2002). System rachunkowości, w: S. Sojak, J. Stankiewicz (red.), Podstawy rachunkowości (s. 13-40), Toruń: TNOIK.
 14. Szychta, A. (1996). Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Warszawa: FRR w Polsce.
 15. Szycha, A. (2015). Przedmiot, cele i teorie nauki rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 85, 20-34.
 16. Śnieżek, E. (2008). Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), 30-316.
 17. Tarczydło, B. (2009). Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich (s. 90-102), Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 18. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 19. Zasady prawidłowej księgowości wspomaganej informatyczną technologią. (2005), Rachunkowość, 7, 30-35.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu