BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Konrad Ł. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Title
Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska?
Compensation Payments LFA - Instrument Supporting the Economic Growth or Improving Quality of the Environment?
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 99-111, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozwój obszarów wiejskich, Ocena środowiska przyrodniczego, Jakość gruntów rolnych, Rozwój gospodarczy
Rural Development Programme, Rural development, Environmental assessment, Quality of agricultural land, Economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu skoncentrowano się na analizie zagadnienia dopłat wyrównawczych ONW w kontekście ich wpływu na rozwój gospodarczy regionów i poprawę środowiska przyrodniczego. Przytoczono główne cele, jakie przyświecały przy wprowadzeniu dopłat w krajach Unii Europejskiej oraz scharakteryzowano sposób delimitacji obszarów o niekorzystnych warunkach przyrodniczych dla gospodarki rolnej. Opisano przestrzenne zróżnicowanie wniosków złożonych przez właścicieli gospodarstw w 2004 r. i poddano wstępnej analizie wpływ dopłat wyrównawczych ONW na czynniki środowiskowe i społeczno-gospodarcze. W podsumowaniu wykazano najważniejsze trudności przy jednoznacznej ocenie analizowanych zjawisk, jak również postawiono istotne pytania badawcze przy kontynuacji analiz nad zagadnieniem ONW.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the analysis of compensative payments LFA in relation to their influence on economic growth and improvement of environment quality. At the beginning the main ideas of Less Favoured Areas Programme in European Union was presented. The way of delimitation of areas under LFA was described and spatial differences of application submitted by farmers in 2004 in Poland was analyzed. Then, there was made an attempt to investigate the influence of compensative payments LFA on natural and human environment. In the conclusions the main difficulties of unequivocal valuation of impact of both elements on themselves were presented, as well important questions on further analysis of LFA Programme were asked.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
  2. Duer I., 2006, Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza, IUNG-PIB, Puławy (maszynopis).
  3. Józwiak W., 2005, Wprowadzenie, [w:] W. Józwiak (red.), Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych, Wstępne wyniki badań, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 7-9.
  4. Klepacka D., 2005, Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii, [w:] K. Zawalińska (red.). Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 243-255.
  5. Niewęgłowska G., 2005, Wsparcie polskich gospodarstw rolnych położonych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, [w:] W. Józwiak (red.), Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 58-69.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, 2004, MRiRW, Warszawa.
  7. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), nowelizujące i uchylające niektóre Rozporządzenia.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu