BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Roman (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy unii europejskiej w rolnictwie polskim
Nature-Dependent Spatial Diversification in the Process of Absorption of European Union Funds in Polish Agriculture
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2007, t. 12, s. 113-128, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Rural Studies
Issue title
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich=Environmental Conditioning of Rural Areas Development
Keyword
Zróżnicowanie przestrzenne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowy Program Rolnośrodowiskowy, Zalesianie gruntów rolnych, Rolnictwo
Spatial differentiation, Rural Development Plan, National Agri-Environment Programme, Afforestation of agricultural land, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy analizy przestrzennej użytków rolnych obejmujących, zgodnie z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania, strefy priorytetowe programu rolnośrodowiskowego oraz gleby najniższych klas bonitacyjnych, umożliwiające uzyskanie wsparcia finansowego na zalesianie użytków rolnych. Powyższe areały stanowiły podstawę konstrukcji wskaźnika preferencji przyrodniczych PROW, określonego jako relacja między ogólną powierzchnią użytków rolnych a łączną powierzchnią użytków rolnych kwalifikujących się do dodatkowego wsparcia finansowego.(abstrakt oryginalny)

The paper concerns agricultural land which, by environmental criteria, entitled the owners to apply for additional financial support under the Rural Development Plan (RDP) implemented in Poland in the years 2004-2006. The spatial analysis (by poviat) embraced land in less-favoured areas, priority zones under the agrienvironmental programme, and land of the lowest capability classes which make owners eligible for financial support for the afforestation of agricul-tural land. Percentages of those types of area in total agricultural land were calculated and an RDP environmental preference index was constructed as a relation between the total area of agricultural land and the total area of support eligible land. Employing the structure of selected measures as a criterion, the types of preferred RDP environmental uses were also established. It was shown that the measures under analysis displayed wide spatial differences and attained the highest rank in areas of great natural value, which generally are unfavourable for farming.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
  2. Czapiewski K., Niewęgłowska G., 2006, Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku, [w:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, 31, Warszawa.
  3. Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, 1998, praca zbiorowa. FAPA, Warszawa.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej (praca zbiorowa), 2004, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 73, poz. 657 z późn. zm.).
  8. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnic-twa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, UMK, TNT, Toruń.
  9. Stelmach M., Malina R., Tkocz J., Żukowski B., 1990, Obszary wiejskie i grunty rolnicze w Polsce, Instytut Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, Akademia Rolnicza, Wrocław.
  10. Witek T. (red.), 1998, Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, 1998, IUNiG, Puławy.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu