BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 "Leasing" na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW
The Impact Assesments of Principles for Recognizing Leasing Contracts in Accordance with IFRS 16 on Financial Reports of Selected Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 41-51, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Leasing
Accounting, International Financial Reporting Standard, Leasing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza możliwego wpływu uregulowań MSSF 16 "Leasing" na strukturę aktywów i pasywów na przykładzie sprawozdań finansowych wybranych emitentów papierów wartościowych, których akcje są notowane na GPW w Warszawie. Metodologia badania - w części wprowadzającej posłużono się metodą analizy piśmiennictwa, w szczególności najnowszych regulacji w zakresie leasingu. W części empirycznej zastosowano metodę badania dokumentów. Wynik - wynikiem badań na podstawie próby nielosowej emitentów papierów wartościowych notowanych na GPW jest stwierdzenie, że nowy model leasingu wprowadzony przez MSSF 16 nie będzie miał znaczącego wpływu na pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość - MSSF 16 jest najnowszym standardem wydanym przez IASB, a analizy jego możliwych skutków w polskich warunkach nie były dotąd publikowane. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the analysis of new IFrS 16 influence on assets and liabilities of selected companies listed on Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach - in the introductory part was used method of analysis of the literature, in particular the latest regulations in the field of leasing. In the empirical part the primary research method was document analysis. Findings - the result of the research is that new leasing model, introduced by IFrS 16 will not have a significant impact on the balance sheet and profit and loss account analysed companies. Originality/value - IFrS 16 is the newest standard issued by the IASB, and the analysis of its possible consequences in the Polish conditions have not been published. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. IFRS Practice Statement: Application of Materiality to Financial Statements, Exposure Draft ED/2015/8. (2015). London: IFrS Foundation.
  2. IFRS 16 Leases, Basis for conclusions. (2016). London: IFrS Foundation.
  3. IFRS 16 Leases, Effects Analysis. (2016). London: IFRS Foundation.
  4. IFRS 16 Leases. (2016). London: IFrS Foundation.
  5. Gos, W., Hońko, S., Kufel, T. (2007). Wpływ kryteriów kwalifikacji umów leasingowych na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 40 (96).
  6. Kuzior, A. (2015). Ku nowym zasadom rachunkowości leasingu. Perspektywa korzystającego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 123-130.
  7. Lloyd, S. (2016). A New Lease of Life, Investor Perspectives. London: IFrS Foundation. Pobrane z: http://www. ifrs.org/Alerts/Publication/Documents/2016/Investor-Perspectives_A-New-Lease-of-Life.pdf (22.02.2016).
  8. MSR 17 Leasing. (2011). London: IFrS Foundation, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  9. www.ifrs.org (22.02.2016).
  10. www.ifrs.org/Alerts/Pressrelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx (22.02.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu