BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ujawnienia na temat połączenia spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych - wyniki badań
Disclosures of Mergers in the Financial Statements of Public Companies - Research Results
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 63-74, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia, Spółki publiczne
Financial reporting, Business combinations, Mergers and acquisitions, Public companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - ocena zakresu i jakości informacji na temat połączeń spółek publicznych ujawnianych w ich sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania - badania literaturowe, analiza treści sprawozdań finansowych i raportów bieżących spółek publicznych, kwestionariusz badawczy, metody dedukcji i indukcji. Wynik - wskazanie obszarów, w których występują nieprawidłowości w zakresie prezentacji informacji o połączeniach spółek w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Oryginalność/wartość - wskazanie kierunków modyfikacji regulacji rachunkowości w zakresie połączeń spółek oraz obszarów, które powinny podlegać szczególnej uwadze biegłych rewidentów w trakcie badania sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - assessment of the scope and quality of information about mergers disclosed in financial statements of Polish public companies. Design/methodology/approach - content analysis of financial statements and current reports of public companies, research questionnaire, deductive and inductive reasoning. Findings - pointing the areas in which errors in presentation of information about mergers of public companies in their financial statement appear. Originality/value - pointing the direction of improvement of accounting regulations related to business combinations and the areas to which external auditor should pay particular attention while examining financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ignatowski, R. (2012). Łączenie się spółek, w: E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (s. 919-958), Warszawa: ABC a Wolters Kluwer Business.
 2. International Accounting Standard (IAS) 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2003). IFrS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org (20.01.2016).
 3. International Financial reporting Standard (IFrS). 3 Business Combinations (2008). IFrS Foundation. Pobrane z: http:// www.ifrs.org (20.01.2016).
 4. Janowicz, M. (2011). Przejęcia odwrotne - Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 131-140.
 5. Janowicz, M. (2013). Metody księgowego rozliczenia prawnych połączeń spółek publicznych w latach 2004-2011 - wyniki badań, w: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy (s. 683-700), Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 6. Janowicz, M. (2014). Metody księgowego rozliczenia połączeń jednostek pod wspólną kontrolą w praktyce polskich spółek publicznych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 832, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 71, 97-108.
 7. Luty, P. (2015). Połączenia i przejęcia transgraniczne z udziałem polskich spółek w latach 2005-2014 - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 547-557.
 8. Luty, Z. (2014). Łączenie się spółek, w: T. Kiziukiewicz (red.), Ustawa o rachunkowości - komentarz (s. 420-449), Warszawa: LexisNexis.
 9. Maruszewska, E.W. (2008). Połączenia spółek. Prawo, podatki, rachunkowość, Warszawa: Difin.
 10. Maruszewska, E.W. (2015). Ujawnienie wartości firmy w wyniku przejęcia dokonanego w ramach grupy kapitałowej w sytuacji wystąpienia ujemnej wartości przejętych aktywów netto, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 140-150.
 11. The Conceptual Framework For Financial Accounting (2010). IFrS Foundation. Pobrane z: http://www.ifrs.org (20.01.2016).
 12. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 13. Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 100, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu