BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Dualizm sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych
Dualism of Public Sector Entities' Financial Reporting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 75-82, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Finanse publiczne, Sprawozdanie finansowe, Regulacje prawne, Bilans skonsolidowany, Badanie sprawozdań finansowych
Public finance, Financial statements, Legal regulations, Consolidated balance sheet, Audit of financial statement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie zróżnicowania zakresu sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych wynikającego z podporządkowania dwom odmiennym regulacjom prawnym. Metoda badania - analiza istniejących przepisów, analiza literatury. Wynik - podporządkowanie sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych różnym źródłom prawa skutkuje niejednolitym jej zakresem. Szczególny przypadek stanowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego podporządkowane jednocześnie dwom regulacjom prawnym. Z kolei na objęcie obowiązkiem badania sprawozdania finansowego wpływają odmienne przesłanki. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie zagadnienia sprawozdawczości finansowej sporządzanej przez jednostki sektora finansów publicznych celem właściwego identyfikowania tych jednostek w obszarze ich rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to present diversity of the scope of public sector entities' financial reporting resulting from being subordinated to two different regulations. Design/methodology/approach - analysis of regulations in place, analysis of relevant literature. Findings - subordination of public sector entities' financial reporting to different sources of law regulations results in its non-homogenous scope.A special case is the consolidated financial statementof territorial government unit, being subordinated simultaneously to two law regulations. Whereas to be obliged to audit financial statements, other considerations matters. Originality/value - systematization of public sector entities' financial reporting subject with the goal of proper identification of those entities in the area of their accounting and financial reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bucior, G. (2013). Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 319-325.
  2. Cellary, M. (2015). Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych, Warszawa: C.H. Beck.
  3. Kaczurak-Kozak, M., Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych, w: K. Winiarska (red.), Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych (s. 49-119), Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Nowak, W. (2014). rozdział 1. Przepisy ogólne, w: W. Nowak (red.), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (s. 3-37), Warszawa: C.H. Beck.
  5. Raciński, A. (2014). Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, w: W. Nowak (red.), Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (s. 485-556), Warszawa: C.H. Beck.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289, z późn. zm.
  7. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
  8. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu