BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Model zbilansowanej karty wyników pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową - wybrane zagadnienia
Model of the Balanced Scorecard for the Academic Teacher Beginning His Career - the Selected Issues
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Pracownicy naukowi, Kariera zawodowa, Strategiczna Karta Wyników
Academic staff, Professional career, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie propozycji zbilansowanej karty wyników, którą można stworzyć dla pracownika naukowo-dydaktycznego rozpoczynającego karierę zawodową. Metodologia badania - artykuł został napisany na podstawie badań literaturowych i przemyśleń autorki oraz przy zastosowaniu metody dedukcji. Wynik - możliwe jest stworzenie zbilansowanej karty wyników dla pracownika naukowo-dydaktycznego, który rozpoczyna swoją pracę na uczelni. osobista zbilansowana karta wyników pozwoli pracownikowi na znalezienie równowagi pomiędzy jego celami zawodowymi oraz życiowymi, co z kolei sprawi, że stanie się on bardziej efektywny i zmotywowany do działania. Dzięki połączeniu celów pracownika z celami uczelni można podnieść skuteczność realizacji strategii uczelni. Jednocześnie dzięki świadomości, w jakim stopniu założone przez niego cele oraz wyznaczone mu zadania są zrealizowane, będzie możliwe określenie konieczności wprowadzenia działań korygujących w dziedzinach, w których nie udało mu się osiągnąć wyznaczonego efektu. Oryginalność/wartość - niniejszy artykuł pokazuje przykładowe cele i mierniki, które można wykorzystać w ramach fundamentalnych perspektyw zbilansowanej karty wyników, gdy jest ona tworzona dla pracownika uczelni. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this paper is to present the proposition of the balanced scorecard which can be create for the academic teacher who begins his professional career at university. Design/methodology/approach - research method used while writing the article were the literature study and the Author's reflection as well as deductive reasoning. Findings - it is possible to create the personal balanced scorecard for an academic teacher, who begins his career at the university. Personal Balanced Scorecard allows to find a balance between the objective of the professional and private goals, which helps in becoming more efficient and motivated for work employee. By combining the employee objectives and the university objectives can improve the implementation of the strategy at the university. Due to awareness of the level of achievement of objectives and task assigned to him it will be possible to determinate the need for performing of the correction actions in the areas in which employee failed to achieve its effect. Originality/value - this article shows the examples of objectives and measures that can be used in the context of the fundamentals perspectives of the personal balanced scorecard when it is created for the academic teacher. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Evans, J.R., Lindsay, W.M. (2009). Managing for Quality and Performance Exellence, Mason: South-Western Cangage Learning Inc.
  2. Jerling, K. (1996). Education, Training, Development in Organizations, Cape Town: Pearson South Africa.
  3. Kędzierska, I. (2011). Możliwość zastosowania kompleksowej karty wyników na uczelniach wyższych do podniesienia ich konkurencyjności oraz rozwoju pracowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 376-387.
  4. Kędzierska, I. (2011). Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników, w: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań (s. 205-216), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
  5. Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
  6. Rampersad, H.K. (2004). Kompleksowa karta wyników. Jak przekształcać zarządzanie, aby postępując uczciwie osiągać doskonałe wyniki, Warszawa: Placet.
  7. Ustawa z 27.07.2015 - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
  8. Vos, M., Schoemaker, H. (2004). Accountability of Communication Management. A Balanced Scorecard for Communications Quality, Utrecht: Lemma Publishers.
  9. Woodall, J., Winstanley, D. (1998), Management Development. Strategy and Practice, Oxford: Blackwell Business.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu