BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Mirosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Niedzielska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie
The Factors Influencing Implementation and Use of Finance-Accounting Systems in Small Enterprises in Olsztyn
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 105-115, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Informatyczne systemy rachunkowości
Small business, Small enterprises accounting, Information system of accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - identyfikacja czynników wpływających na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie olsztyna. Metoda badania - przeprowadzono analizę dostępnej literatury. W analizie wyników zastosowano metodę porównań pionowych i poziomych. Wynik - główną przesłanką wdrażania nowych systemów finansowo-księgowych w badanych przedsiębiorstwach jest oczekiwanie, iż dzięki temu prowadzenie rachunkowości będzie mniej czasochłonne oraz zmniejszy się ryzyko błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach. Najczęściej wskazywanymi czynnikami utrudniającymi wdrożenie i eksploatację systemów informatycznych w rachunkowości są: problemy z obsługą oraz brak możliwości instalowania oprogramowania na wielu stanowiskach. Oryginalność/wartość - wskazanie głównych czynników wpływających na implementację i eksploatację systemów finansowo-księgowych w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - identification of factors influencing the implementation and use of financial-accounting systems in small enterprises in olsztyn is the objective of this paper. Design/methodology/approach - an analysis of available literature, horizontal and vertical data analysis. Findings - the major incentive of implementation of new IT systems in accounting of small enterprises is an expectation that less time will be needed to conduct accounting, and the risk of errors in accounting ledgers and reports will be reduced. The most frequently indicated factors affecting the implementation and use of IT systems in accounting were: difficult operation and lack of allowance to install the software on more than one computer. Originality/value - the key factors influencing the implementation and use of financial-accounting systems in the surveyed enterprises have been determined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ebisch-Stenzel, M. (2013). Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, t. 2, 35-45.
  2. Gunia, G. (2009). Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 31-41.
  3. Jaworski, J. (2008). Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, Rachunkowość, 9, 20-28.
  4. Jaworski, J. (2011). Organizacja i funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rachunkowych w małych przedsiębiorstwach w Polsce. Wyniki badań, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 12, 147-170.
  5. Kaszuba-Perz, A. (2012). Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 26, 258-269.
  6. Martyniuk, T. (2009). Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja - podatki - ewidencja - sprawozdawczość, Gdańsk: ODDK.
  7. Musiał, P. (2010). Źle wdrożony system informatyczny, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9, 11.
  8. Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. 2006.Wspólnoty Europejskie. Pobrane z: http://Europa.eu.int?comm/-entreprise/entreprise_policy/sme_definition/index_pl.htm (10.12.2015)
  9. Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa: Książka i Wiedza.
  10. Woźniak, K. (2008). Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 772, 175-189.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu