BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Elżbieta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sawicka Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych jednostek gospodarczych
Changes in Accounting Act and Their Impact on Small Business Entities' Accounting Record and Financial Reporting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 117-124, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ustawa o rachunkowości, Ewidencja księgowa, Sprawozdanie finansowe, Dyrektywy UE
Accounting Act, Accounting records, Financial statements, EU directives
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie i analiza wprowadzonych nowelizacją ustawy o rachunkowości uproszczeń w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości finansowej małego przedsiębiorcy. Metodologia badania - przeprowadzono analizę wprowadzonych zmian w ustawie o rachunkowości dla małych jednostek. odniesiono się do dyrektywy UE 2013/34. Zastosowano metodę wnioskowania. Wynik - zaprezentowano zastosowane uproszczenia w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej małych jednostek gospodarczych. Przyjęto w artykule założenie, iż sprawozdawczość finansowa powinna być dostosowana do wielkości jednostki i odpowiadać zapotrzebowaniom informacyjnym interesariuszy. Oryginalność/wartość - przeprowadzona analiza uproszczeń pozwala na ocenę wprowadzonych zmian. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present and analyze the simplification introduced by the Act on accounting and financial reporting of small businesses. Design/methodology/approach - the analysis of implemented changes in accounting law for small units has been performed with reference to directive UE 2013/34. A findings method has been used. Findings - simplifications in accounting record and financial reports in small business units has been presented. The article contains an assumption that financial reports should be customized to business unit size and face stakeholders informational needs. Originality/value - performed simplifications analysis allows evaluation of introduced changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2013/34/UE z 26.06.2013 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.Urz. UE 2013, L. 182).
  2. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/wywiady/dorota-podedworna-tarnowska/-/asset_publisher/lSs7/content/zmiany-w-rachunkowosci-od-2016-roku (8.01.2016).
  3. Rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12.2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Dz.U. 2001, poz. 1674, z poźn. zm.
  4. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
  5. Ustawa z 9.11.2000 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2000, poz. 1186.
  6. Ustawa z 23.07.2015 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2015, poz. 1333.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu