BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Wolnowska Anna (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012-2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych
Appraisal of ProfitabilityaAnd Financial Liquidity of Logistics Operators in 2012-2014 on Case of Chosen Public Limited Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rentowność, Płynność finansowa, Analiza wskaźnikowa, Przedsiębiorstwo logistyczne, Kondycja finansowa, Spółki akcyjne
Profitability, Financial liquidity, Ratio analysis, Logistics enterprise, Financial condition, Joint stock companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest dokonanie ogólnej oceny płynności finansowej i rentowności trzech operatorów logistycznych oraz porównanie ich wyników ze średnimi wynikami branży. opracowanie potwierdza dobrą sytuację finansową dużych spółek akcyjnych działających w branży logistycznej. Metodologia - w opracowaniu wykorzystano metodę indukcji i dedukcji, analizę literatury przedmiotu i metodę analizy logicznej wyników badań własnych. Do obliczenia płynności finansowej i rentowności posłużyła metoda wskaźnikowa. Wynik - w 2014 roku badane przedsiębiorstwa wykazały dużą stabilność kondycji finansowej, choć jedna z badanych spółek charakteryzowała się nadpłynnością finansową. Trend wskaźników rentowności był różny dla wszystkich przedsiębiorstw - pierwsza spółka znacznie poprawiła swoje wyniki, druga utrzymywała rentowność na podobnym poziomie przez badany okres, a trzecia charakteryzowała się negatywną tendencją spadku rentowności, choć jej wyniki nadal znacznie przewyższały średnie wyniki z branży.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the study is to present the general appraisal of finance fluctuation and profitability of three logistic companies and to compare them with average sector results. The study confirmed a good financial situation of big public limited companies from logistic sector. Findings - in 2014 presented companies showed a stability of financial condition. However, one of them had a problem with financial overliquidity. The trend of profitability indicators was varied for all companies - the first company improved its results a lot, the second company kept its profitability on the same value during research period, and the third one had a negative tendency of profitability decline. But the last company still had better financial results than average sector results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołaś, Z., Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D. (2009). Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, e-Finanse, 6, 3, 11-25.
  2. Gołębiowski, G. (red.). (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.
  3. http://www.biznesradar.pl (19.06.2015).
  4. Machała R. (2014). Zarządzanie finansami i wycena firmy, Wrocław: Unimex.
  5. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu