BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ryzyko jako przedmiot badania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
The Risk as an Object of a Study of the Internal Audit in the Public Finance Sector
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 137-148, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ryzyko, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem, Analiza ryzyka, Sektor finansów publicznych
Risk, Internal audit, Risk management, Risk analysis, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest ustalenie i analiza zasad oceny ryzyka dokonywanej przez audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Metodologia badania - analiza literatury przedmiotu oraz regulacji w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, metoda obserwacji. Wynik - znaczenie ryzyka w audycie wewnętrznym wynika z ustawowego obowiązku prowadzenia systematycznej oceny procesu zarządzania ryzykiem oraz opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie wiedzy na temat działalności audytu wewnętrznego ukierunkowanego na ograniczanie ryzyka towarzyszącego realizacji celów i zadań jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is determine and analyse the principles of the risk assessment by the internal auditor in the public finance sector. Design/methodology/approach - analysis of literature and regulations for the internal audit and management control, observation. Findings - the importance of the risk in the internal audit activity due to the statutory obligation of systematic assessment of the risk management process and preparation of annual audit plan based on risk analysis. Originality/value - systematizing the knowledge in the area of the internal audit activity oriented reducing the risk associated with achievement of objectives and tasks of the unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński, K. (2004). Audyt wewnętrzny, Warszawa: InfoAudit.
 2. Definition of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors. Pobrane z: https://na.theiia.org/standards-guidance/ mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx (17.02.2016).
 3. Kiziukiewicz, T., Szymańska, H. (2013). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, w: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 40-65), Warszawa: Difin.
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz.Min.Fin. nr 15, poz. 84.
 5. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz.Min.Fin. poz. 56.
 6. Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15.
 7. Kufel, T. (2013). ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, w: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 101-132), Warszawa: Difin.
 8. Ministerstwo Finansów (2003). Podręcznik audyt wewnętrznego w administracji publicznej, Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/ audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/metodyka/ (17.02.2016).
 9. Ministerstwo Finansów (2007). Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych, Pobrane z: http://www.audyt.com/storage/pdf/standardy/wytyczne_do_samooceny_kf_w_jsfp_2007.pdf (4.04.2016).
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz. U. poz. 1480.
 11. Szczepankiewicz, E.I., Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 461-475.
 12. The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk Management. The Institute of Internal Auditors, Pobrane z: https://na.theiia.org/standardsguidance/Public Documents/PP The role of Internal Auditing in Enterprise risk Management.pdf (17.02.2016).
 13. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 14. Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny 2008, Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu