BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Niemiec Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
System pomiaru dokonań: diagnoza rozwiązań stosowanych w polskich przedsiębiorstwach
Performance Measurement System: Diagnosis of Applied Solutions in Polish Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 149-162, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Pomiar dokonań, Zarządzanie strategiczne
Enterprise management, Performance measurement, Strategic management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy stosowanych rozwiązań w zakresie syste mu pomiaru dokonań, ocena poziomu ich zaawansowania i zgodności z potrzebami zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - badanie ankietowe zrealizowane metodą CATI w roku 2012 i 2014 na próbie 300 przedsiębiorstw każde, dobranych w sposób nieproporcjonalny z bazy rEGoN. W celu zapewnienia reprezentatywności przeprowadzonego badania opracowane zostały wagi analityczne pozwalające odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opracowane statystycznie. Wynik - diagnoza stosowanych rozwiązań w systemie pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach polskich i ich ocena z punktu widzenia poziomu ich zaawansowania oraz potrzeb w zakresie zarządzania strategicznego umożliwia charakterystykę systemów funkcjonujących w Polsce. Zauważono występowanie luki pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami pomiaru dokonań w praktyce przedsiębiorstw polskich a tymi, które proponowane są w teorii, czy opisywanymi w ramach najlepszych praktyk. Najistotniejszą różnicą jest między innymi koncentracja podmiotów na czynnikach finansowych, które często nie są powiązane ze strategią jednostki. Oryginalność/wartość - przedstawione w artykule wyniki badania systemu pomiaru dokonań są kompleksowym opracowaniem, ponieważ uwzględniono w nim i poddano ocenie pełen zestaw cech określających system pomiaru dokonań. Przyjęte wagi analityczne pozwoliły odnieść wyniki przeprowadzonego badania na ogół polskich przedsiębiorstw, co nadaje im szerszy, krajowy wymiar. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the diagnosis results of applied solutions in performance measurement systems, according to their level of sophistication and compatibility with the strategic management needs of the company. Design/methodology/approach - survey carried out by CATI in 2012 and 2014 on a sample of 300 enterprises each matched disproportionately from the rEGoN base. In order to ensure the representativeness, the wages were developed, allowing refer the results of the Polish companies generally. The results of the study have been developed statistically. Findings - diagnosis of applied solutions used in performance measurement systems in Polish enterprises, according to their level of sophistication and compatibility with the strategic management needs of the company, describes characteristics of such as systems in Poland. The main finding is a gap between the solutions used in the practice of performance measurement of Polish enterprises, and those proposed in theory or described as the best practices. The most significant difference between others is focus on financial factors, which are often not linked to the strategy. Originality/value - the research presented in the article is comprehensive study, because it included and evaluated a full set of characteristics defining performance measurement system. Adopted analytical wages allow to identify the results with Polish companies generally, which gives broader, national context. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2014/95/UE z 22.10.2014 zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz.Urz. UE L 330/1 (15.11.2014).
  2. Haffer, R. (2011). Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
  3. Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary Performance Measurement Systems: A Review of Their Consequences and a Framework for Research, Management Accounting Research, 23, 79-119.
  4. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu