BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych
The Reporting Obligations of the Public Finance Sector Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 2 (80) Cz.1, s. 177-188, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość budżetowa, Dyscyplina finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Financial reporting, Budget reporting, Public finance discipline, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - sektor finansów publicznych jest różnorodną grupą jednostek organizacyjnych, których obowiązki sprawozdawcze są regulowane ustawą o rachunkowości lub rozporządzeniem Ministra Finansów. Celem artykułu jest zaprezentowanie zakresu sprawozdawczości finansowej i budżetowej zróżnicowanej w zależności od formy organizacyjnej jednostki sektora finansów publicznych. Metodologia badania - zastosowano badania literaturowe oraz interpretację przepisów prawnych. Wynik - uporządkowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych i ich obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Oryginalność/wartość - wskazano zakres i szczegółowość sprawozdawczości finansowej i budżetowej dla różnorodnych form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the public finance sector is a diverse group organizational units whose reporting obligations are regulated by accounting act or ordinance of the Minister of Finance. The aim of the article is to present the scope of the financial and budgetary reporting differentiated depending on the organizational form of the public finance sector unit. Design/methodology/approach - literature studies and interpretation of legal regulations. Findings - in the article are ordered organizational units of the public finance sector and their responsibilities for the financial and budgetary reporting. Originality/value - the article presents the scope and detail of the financial and budgetary reporting for the various forms of organizational units of the public finance sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Municipium.
 2. Filipiak, B. (red.). (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 3. Hilgers, D. (2008). Performance Management. Leistungserfassung und Leistungssteuerung in Unternehmen und offenlichen Verwaltungen, Wiesbaden: Gabler Edition Wissenschaft.
 4. Kiziukiewicz, T. (2015). Analiza wyników badań ankietowych dotyczących sprawozdań sporządzanych przez samorządowe jednostki budżetowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 245-255, DOI: 10.18276/frfu.2015.77-25.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.07.2010 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289, z późn. zm.
 6. Skoczylas, W. (2012). Kierunki i metody analizy finansowej w zarządzaniu instytucją kultury, w: S. Sojak (red.), Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej (s. 525-542), Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 7. Skoczylas, W. (2011). Kierunki i metody analizy finansowej samorządowej jednostki budżetowej realizujące potrzeby nowego zarządzania publicznego, w: J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości (s. 487-496), T. 1. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 9. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U 2013, poz. 885, z późn. zm.
 10. Winiarska, K. (red.). (2016). Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 11. Zysnarska, A. (2006). Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, Gdańsk: ODDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.2.80/1-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu