BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bilewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński), Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski
Foreign Capital Inflow and Poland's External Balance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 15-24, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Kapitał zagraniczny, Zewnętrzna równowaga płatnicza, Deficyt płatniczy, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Foreign capital, External balance of payment, Payments deficit, International investment position
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja tendencji w zobowiązaniach zagranicznych Polski w latach 2004-2014 oraz próba oceny wpływu finansowania zagranicznego gospodarki na równowagę zewnętrzną kraju. Pracę podzielono na trzy części. W pierwszej przedstawiono rozmiary, dynamikę i strukturę zobowiązań zagranicznych, w drugiej wskaźniki wykorzystywane do oceny stanu równowagi zewnętrznej, natomiast w trzeciej - ich weryfikację. Z przeprowadzonych badań wynika, że w krótkim okresie nie występują istotne zagrożenia dla równowagi zewnętrznej Polski.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify main tendencies in Poland's foreign liabilities and an attempt to asses an influence of foreign financing of economy on the external balance of the country. The study consists of three parts. The first part describes the amounts, dynamics and the structure of foreign liabilities, the following part describes indicators used in an assessment of external imbalance, and the last part contains verification of the value of these indicators. The research results shows that, in the short time there is no significant risk for Poland's external balance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. IMF (2000). Debt- and Reserve- Related Indicators of External Vulnerability. Pobrano z: http://www.imf.org (10.03.2016).
 2. International Investment Position. Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (10.03.2016).
 3. Janicka, M. (2014). Ocena stabilności zewnętrznej Polski w latach 2000-2012. International Business and Global Economy, 33.
 4. Lane, P., Milesi-Ferretti, G. (2006). The external Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 1970-2004. Pobrano z: http://www.imf.org (20.02.2016).
 5. NBP (2009). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (5.03. 2016).
 6. NBP (2010). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.imf. org (5.03.2016).
 7. NBP (2014). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (5.03.2016).
 8. NBP (2015a). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp. pl (5.03.2016).
 9. NBP (2015b). Bilans Płatniczy Polski za IV kwartał 2014 roku. Warszawa. Pobrano z: http://www.nbp.pl (7.03.2016).
 10. NBP (2015c). Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014. Warszawa. Pobrano z: http:// www.nbp.pl (8.03.2016).
 11. OECD (2008). Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Fourth edition. Pobrano z: http://www.oecd. org (7.03.2016).
 12. Sawicki, J. (2015). Rola BIZ w stabilizacji finansów zagranicznych w Polsce. W: Raporty. Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Koniunktur i Konsumpcji.
 13. Sawicki, J. (2010). Znaczenie długu dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przykład Polski. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 14. UE (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania. Dz. Urz. UE L 306/25.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu