BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji
The Development of Polish Foreign Trade in Agri-Food Products with African, Middle East and Asian Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 39-48, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel zagraniczny, Handel produktami rolnymi, Komplementarność w gospodarce
Foreign trade, Agricultural trade, Complementarity in the economy
Note
streszcz., summ.
Country
Afryka, Bliski Wschód, Azja
Africa, Middle East, Asia
Abstract
Celem opracowania jest określenie dotychczasowych tendencji oraz perspektyw rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi Polski z wybranymi krajami Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. W artykule dokonano analizy strumieni handlowych Polski z wybranymi krajami, w tym zmian w strukturze geograficznej i towarowej oraz, korzystając z indeksów komplementarności, dokonano oceny dopasowania struktury podaży eksportowej Polski do struktury popytu importowego tych państw. Badania wykazały, że pomimo iż rola odbiorców spoza UE w polskim eksporcie rolno-spożywczym w ostatnich latach systematycznie się zwiększała, nadal mają one relatywnie niewielkie znaczenie, a handel z tymi krajami opiera się na mało zróżnicowanym asortymencie. Niskie wartości wskaźników komplementarności mogą jednak świadczyć o niewykorzystanych możliwościach sprzedaży polskiej żywności na badanych rynkach, a tym samym potwierdzać, że istnieją perspektywy dalszego rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, będących alternatywą dla rynku rosyjskiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to analyze the current trends and prospects of development of Polish agrifood trade with selected African, the Middle East and Asian countries. The article analyzes the Polish trade flows with selected countries, including changes in geographical and commodity structures as well as, based on the trade complementarity index, evaluated adjust the supply structure of Polish exports to the structure of import demand in these countries. Studies have shown that in recent years, the role of third countries in Polish exports of agri-food products has steadily increased, however they still have relatively little significance, and the trade with these countries is not very diversified. Low values of complementarity index indicate unused possibilities of selling Polish food on the analyzed markets, and confirm existing prospects for further development of Polish extra-UE exports, as an alternative to the Russian market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2014). Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy, 9, 2-8.
  2. http://wits.worldbank.org.
  3. Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  4. Kita, K., Poczta, W. (2012). Stosunki handlowe Unii Europejskiej z krajami AKP w obszarze rynków produktów rolno-żywnościowych w latach 2000-2009. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (23), 49-60.
  5. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
  6. Szczepaniak, I. (red.) (2014). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
  7. Szczepaniak, I. (red.) (2015). Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (1). Warszawa: IERiGŻ - PIB.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu