BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sondej Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena cząstkowych przewag i luk konkurencyjnych publicznego operatora pocztowego
Evaluation of Partial Advantages and Competitive Gaps of the Public Postal Operator in the Polish Postal Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 104, s. 513-522, rys., tab.
Issue title
Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Luka popytowa, Poczta
Competitive advantage, Demand gap, State post
Note
summ.
Abstract
Podstawowym zadaniem określenia przewagi konkurencyjnej operatora pocztowego jest sprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania: - Które elementy decydują o wyborze operatora pocztowego? - Na ile oferta usługowa operatora pocztowego jest dostosowana do preferencji nabywców? - Jak na tle konkurentów i ich działań nabywcy oceniają ofertę operatora? W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny usług pocztowych, przeprowadzonych przez autora w segmencie nabywców instytucjonalnych. Wybór klientów instytucjonalnych wynikał z faktu, że w Europie nadają oni 88% przesyłek listowych i 95% paczek. W Polsce relacje te są zbliżone do wyników ogólnoeuropejskich. Autor przeprowadził ankietę dotyczącą porównania instrumentów konkurencji wykorzystywanych przez Pocztę Polską oraz jej konkurentów. Ankieta była anonimowa. Badanie zostało przeprowadzone między 20 listopada a 22 grudnia 2011 roku na populacji podmiotów gospodarczych nadających duże ilości przesyłek pocztowych (listowych i paczek). Łącznie do próby dobrano 674 podmioty wyselekcjonowane z rankingów największych podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Uzyskano 57 odpowiedzi, z których wszystkie były ważne. (fragment tekstu)

This paper presents the results of the author's research in the segment of institutional buyers on the use of the basic instruments of competition by the postal operators as a source of competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu