BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głodowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej
The Structure of Export Specialisation and Convergence Process within the European Union Countries
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Konwergencja, Handel zagraniczny, Eksport
Convergence, Foreign trade, Export
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - W niniejszym artykule podejmuje się tematykę konwergencji państw UE w oparciu o analizę struktury specjalizacji eksportowej. Celem artykułu jest identyfikacja przewag komparatywnych w eksporcie państw UE z uwzględnieniem grup towarowych według stopnia zaawansowania technologicznego, a następnie ich analiza w kontekście konwergencji eksportowej, a pośrednio także technologicznej państw UE. Metodologia badania - Okres przyjęty do analizy to lata 1995-2014. Metoda badawcza wykorzystana w pracy to klasyczne miary konwergencji sigma i beta oparte na ujawnionych przewagach komparatywnych w eksporcie. Dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą z bazy UNCTAD. Wynik - Wykazano, iż na obszarze Unii Europejskiej występuje duża rozbieżność specjalizacji eksportowej poszczególnych państw. Trudno mówić o procesie konwergencji. Występuje ona jedynie w przypadku jednej grupy towarowej, tzw. high tech - towary elektryczne i elektroniczne. Wyraźnie zwiększa się dyspersja rozkładu innych towarów z grupy high tech. Ten sam trend widoczny jest w eksporcie towarów motoryzacyjnych. W przypadku pozostałych badanych grup towarowych struktura specjalizacji eksportowej nie uległa zasadniczym zmianom. Oryginalność/wartość - Analiza zależności pomiędzy specjalizacją eksportową a konwergencją okazała się zasadna. Konwergencja ma kluczowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej. Wnioski wynikające z badań mogą mieć charakter aplikacyjny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is the identification of export comparative advantages of the EU countries taking into account high tech, medium tech and low tech commodity groups, and their analysis in the context of export and technological convergence. Design/methodology/approach - Research methods used in the article are classical measures of sigma and beta convergence based on revealed comparative advantages in export. The period included in the article is between 1995-2014. Statistic data used in the analysis derived from UNCTAD database. Findings - There are significant diversity in export specialisation in the European Union countries. It is difficult to indicate export and technological convergence due to the fact that only in one commodity group the process occurred, co-called high tech goods: electronic and electrical. The divergent trends are in other high tech products and medium tech: automotive commodity. The situation in the rest of the groups is stable. Originality/value - The analysis of the relation between export specialisation and convergence was founded. The convergence is fundamental for the integration process. Findings from the analysis can have applicable character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Firszt, D. (2010). Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, s. 225-233. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warszawa: C.H. Beck.
  3. Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  4. Laursen, K. (2000). Do Export and Technological Specialization Patterns Co-evolve in Terms of Convergence or Divergence? Evidence from 19 OECD Countries, 1971-1991. Evolutionary Economics, 10, 415-436.
  5. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD. Pobrano z: http://unctad.org/en/Pages/Statistics. aspx (luty-marzec 2016).
  6. Zielińska-Głębocka, A. (2012). Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu