BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacyjność krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście znaczenia czynnika społecznego
The European Union Member States' Innovation in Context of Social Factor Importance
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 91-103, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Innowacyjność, Polityka badawczo-rozwojowa, Innowacyjność gospodarki
Innovative character, R&D policy, Innovation economy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia czynnika społecznego w rozwoju innowacyjności krajów członkowskich Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu innowacyjność jest zazwyczaj analizowana w odniesieniu do mierników nakładowych oraz uzyskiwanych rezultatów działalności badawczo-rozwojowej, natomiast w niewielkim stopniu akcentuje się rolę czynnika społecznego, który może przyczyniać się do tworzenia krajowego środowiska sprzyjającego absorpcji i dyfuzji wiedzy, intensyfikacji procesów innowacyjnych oraz komercjalizacji ich rezultatów. W pracy wykorzystano analizy literatury przedmiotu oraz danych statystycznych. Wyniki badań wskazują, że czynnik społeczny, analizowany w oparciu o wskaźnik rozwoju społecznego, wskaźnik percepcji korupcji oraz wskaźnik zaufania, ma pozytywny wpływ na poziom innowacyjności gospodarki, a ewentualne wyjątki są związane ze specyfiką systemu ekonomiczno-społecznego danego kraju. (abstrakt oryginalny)

The goal of paper is to demonstrate the role of social factor in context of economy's innovativeness. In subject literature innovativeness is usually examined with respect to the expenditure (input) measures and to the effects of R + D activities, but importance of social factor is somewhat rarely included. Such factor can contribute to the valuable domestic environment creation process, which facilitates knowledge absorption and diffusion, innovation process intensification, and commercialization of R + D results. In paper literature and statistical data analyze methods have been used. The results have shown that social factor, analyzed based on Human Development Index, Corruption Perception Index and Interpersonal Safety and Trust Index, has positive impact on innovation economy, and possible exceptions are attributable to the specific features of given economic-social system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Corruption Perception Index 2014 (2014). Transparency International. Pobrano z: https://www.transparency.org/ cpi2014 (5.04.2016).
 2. Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 3. Dodgson, M., Rothwell, R. (red.) (1994). The Handbook of Industrial Innovation. Aldershot: Edward Elgar Publishing.
 4. Eurostat. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.03.2016).
 5. Fagerberg, J., Mowery, D.C., Nelson, R.R. (red.) (2006). The Oxford Handbook of Innovation. New York: Oxford University Press.
 6. Grossman, M., Helpman, E. (1990). Trade, Innovation, and Growth. American Economic Review, 80 (2).
 7. Hollanders, H., Es-Sadki, N., Kanerva, M. (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Maastricht: UNU-MERIT.
 8. Indices of Social Development (2016). International Institute of Social Studies. Pobrano z: http://www.IndSocDev. org (14.03.2016).
 9. Pangsy-Kania, S. (2008). National Innovation Systems an Innovativeness Based on European Innovation Scoreboard 2007. W: K. Żołądkiewicz, T. Michałowski (red.), Meeting Global Challenges no. 25. Working Papers. Sopot: Institute of International Business, University of Gdansk.
 10. The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development (2015). Fontainebleau-Ithaca- Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO.
 11. UNDP (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. New York.
 12. Weresa, M.A. (2007). Unia Europejska - innowacyjne centrum czy peryferia świata. W: E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania. Warszawa: SGH.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu