BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski
The Composition of Foreign Assets and Liabilities and Changes in the International Investment Position of Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, Bilans płatniczy, Aktywa, Pasywa
International investment position, Balance of payments, Assets, Liabilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena wpływu struktury rodzajowej zagranicznych aktywów i pasywów na zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (MPI) Polski w latach 1994-2015. Metoda badania - Dla realizacji celu przeprowadzono studia literaturowe, wykorzystano metody analizy statystycznej w postaci narzędzi analizy struktury zbiorowości i dynamiki zjawisk. Wynik - Z badań wynika, że struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów miała istotny wpływ na kształtowanie się MPI netto (MPIN) Polski. Wyższy udział inwestycji wysokiego zwrotu w aktywach niż pasywach prowadził do wzrostu ujemnego salda dochodów z inwestycji i pogarszania się MPIN Polski. Ponadto przyczyniał się do wzrostu roli innych przepływów w kształtowaniu MPIN, a tym samym zwiększania się różnicy między zmianą MPIN a saldem bilansu obrotów bieżących Polski. Oryginalność/wartość - Pozytywna weryfikacja, na przykładzie Polski, identyfikowanego w literaturze oddziaływania "efektu struktury" na zmiany MPIN. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to evaluate the influence of the composition of foreign assets and liabilities on changes in international investmet position (IIP) of Poland in the years 1994-2015. Design/methodology/approach - For the objective was carried out literature studies, analysis methods of statistical analysis tools in the form of community structure and dynamics of the phenomena. Findings - Research conclusions show, that the composition of external assets and liabilities had a significant impact on the net IIP of Poland. The larger share of high-return investments in assets than liabilities led to an increase in the negative balance of investment income and to worsening of net IIP. In addition, contributed to the growth of the role of other flows in shaping net IIP, thereby increasing the difference between the net IIP changes and current account balance. Originality/value - Positive verification, on the example of Poland, the influence of the "composition effect" on net IIP changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition (BPM6). Washington.
 2. European Commission (2012). Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances. European Economy. Occasional Papers, 92.
 3. NBP (2016a). Bilans płatniczy. Pobrane z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilans_ platniczy.html (1.05.2016).
 4. NBP (2016b). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna. Pobrane z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/m _ poz_inwest_ pre.html (1.05.2016).
 5. Boonstra, W. (2008). Ageing, National Savings and the International Investment Position: What Does the Current Account Tell Us? Journal of Economics and Business, 26 (1).
 6. Lane, R., Milesi-Ferretti, G.M. (2005). A Global Perspective on External Positions. IMF Working Paper, 5/161.
 7. Lane, R., Milesi-Ferretti, G.M. (2006). The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities,1970-2004. IIIS Discussion Paper,126.
 8. Obstfeld, M. (2012). Does the Current Account Still Matter? NBER Working Paper, 17877.
 9. Gourinchas, P.-O., Rey, H. (2005). From World Banker to World Venture Capitalist: The US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. NBER Working Paper, 11563.
 10. Schipper, U. (2015). Transaction and Valuation Effects on Germany's International Investment Position (IIP) - New Statistical Approaches and IIP Trends. IFC Satellite meeting at the ISI 60th WSC, Rio de Janeiro, July 24. Pobrane z: https://www.bis.org/ifc/events/sat_semi_rio_jul15/1_schipper_paper.pdf (28.04.2016).
 11. Heath, R. (2008). Data Requirements From Users on the International Investment Position. Pobrane z: https:// www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2008/08-17.pdf (29.04.2016).
 12. Habib, M.M. (2010). Excess Returns on Net Foreign Assets. The Exorbitant Privilege from a Global Perspective. ECB Working Paper Series, 1158.
 13. Curcuru, S.E., Thomas, C.P., Warnock F.E. (2012). On Returns Differentials. NBER Working Paper, 18866.
 14. UNCTAD (2016). UNCTADstat: National accounts. Pobrane z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ Report Folders/ reportFolders.aspx (28.04.2016).
 15. Dorosz, A. (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski i wynikające z niej zagrożenia dla rozwoju gospodarczego. International Journal of Management and Economics, 37.
 16. Sawicki, J. (2014). Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki. Unia Europejska. pl, 4 (227).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu