BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
Developing Countries in World Trade Turnovers
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 143-155, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel międzynarodowy, Eksport, Konkurencyjność międzynarodowa, Kraje rozwijające się
International trade, Export, International competitiveness, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba wskazania przyczyn wzrostu znaczenia krajów rozwijających się w handlu światowym. Metodologia badania - Badaniem objęto kierunki i strukturę eksportu krajów rozwijających się. W przekroju podmiotowym dokonano grupowania państw z uwagi na kryterium geograficzne i dochodowe, natomiast w przekroju produktów uwagę skupiono na wykorzystaniu czynników wytwórczych w eksporcie. Wykorzystano wybrane miary oceny konkurencyjności eksportu dla wskazania przewag krajów rozwijających się. Wynik - Kraje rozwijające się w dostawach na rynki krajów rozwiniętych posiadają przewagi głównie w zakresie eksportu dóbr surowco- i pracochłonnych. Czynnikiem warunkującym wzrost ich obecności w handlu światowym jest unowocześnienie struktury dostaw, rozwój wymiany wewnątrzgałęziowej oraz eksport na rynki krajów rozwijających się. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono kwestię koncentracji eksportu krajów rozwijających się w kontekście ich stosunków handlowych z państwami rozwiniętymi. Miary konkurencyjności eksportu powiązano z poziomem rozwoju gospodarczego państw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article attempts to identify the causes of the growing importance of developing countries in world trade. Design/methodology/approach - The study included directions and structure of developing countries' exports. The countries were grouped for reasons of geography and income, and in relation to products attention has been focused on the use of production factors in exports. Selected measures of competitiveness of exports have been used to indicate the advantage of developing countries. Findings - Developing countries to the markets of developed countries have the advantage mainly in the export of labor- and raw material-intensive goods. Factor in the increase in their presence in world trade is to modernize the structure of supply, the development of intra-industry trade and the export to the markets of developing countries. Originality/value - The article deals with the concentration of exports of developing countries in the context of trade relations with developed countries. Measures of export competitiveness have been connected with the level of economic development of the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, Ł. (2014). Ocena pozycji konkurencyjnej nowych państw członkowskich UE w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. W: J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 369.
 2. Cieślik, A. (2000). Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Kraciuk, J. (2014). Znaczenie produktów rolno-spożywczych w polsko-niemieckiej wymianie handlowej, W: A. Olszańska, J. Szymańska (red.), Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w ciągu 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 361.
 4. Krugman, P. (2010). Rewolucja rosnących przychodów w handlu i geografia. Gospodarka Narodowa, 11-12.
 5. Mińska-Struzik, E. (2006). Produkcja międzynarodowa w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Mińska-Struzik, E. (2014). Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego. Gospodarka Narodowa, 1.
 7. Misala, J. (2001). Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 8. Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
 9. Pluciński, E.M. (2005). Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 10. Starzyńska, W. (2000). Statystyka praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org (marzec 2016).
 12. Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa- Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Wysokińska, Z., Witkowska, Z. (1999). Integracja europejska. Rozwój rynków. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu