BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009-2014
Non-European Markets in the Expansion of Polish Exports 2009-2014
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 169-178, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Strategiczna polityka handlowa, Handel zagraniczny, Eksport
Strategic trade policy, Foreign trade, Export
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kluczowym wyzwaniem polskiej strategicznej polityki handlowej pozostaje identyfikacja konkurencyjnych sektorów oraz dywersyfikacja struktury geograficznej polskiego eksportu. Celem artykułu, uwzględniając także szerszy kontekst zagadnień, jest analiza dynamiki rozwoju rynków nieeuropejskich. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane źródłowe obejmujące okres 2009-2014, pozyskane z bazy Międzynarodowego Centrum Handlu. Wyniki potwierdzają, że polski eksport jest uzależniony od aktywności międzynarodowych korporacji, natomiast rynki nieeuropejskie stanowią pewną szansę dla krajowych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

A key challenge for Polish strategic trade policy is an identification of competitive sectors and diversification of geographical structure of Polish exports. Thus, the aim of the paper, taking into consideration also a broader context of issues, is to analyse the dynamics of development of non-European markets. The study was based on the trade data covering the period 2009-2014 provided by the database of the International Trade Centre. Results prove that Polish exports is dependent on the activity of multinational corporations, while non-European markets create potential opportunities for domestic enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015. Warszawa.
 2. Gorynia, M. (red.) (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Mesjasz-Lech, A. (2012). Efekt byczego bicza a zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw. Logistyka, 5.
 4. Ministerstwo Gospodarki (2016). Pobrano z http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/ Programy+promocji+o+charakterze+ogolnym/Promocja+polskiej+gospodarki+na+rynkach+perspektywiczny ch (2.02.2016).
 5. Ministerstwo Rozwoju (2016). Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/ 14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf (28.02.2016).
 6. Pluciński, E. (2015). Istota bezpieczeństwa ekonomicznego Polski z perspektywy globalizacji regionalnej i światowej. W: M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Pluta-Zaremba, A. (2002). Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5.
 8. Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Trade Map (2016). Pobrano z :http://www.trademap.org (2.02.2016).
 10. Trading Economics (2016). Pobrano z: http://pl.tradingeconomics.com (2.02.2016).
 11. Wróblewski, M. (2015). Instrumenty wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw - aktualne tendencje i problemy. W: B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk (red.), Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu