BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej
Trade Expansion of Asian Giants In Latin America
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 201-212, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Rynki wschodzące, Ekspansja międzynarodowa, Handel międzynarodowy
Emerging markets, International expansion, International trade
Note
streszcz., summ.
Country
Ameryka Łacińska, Chiny, Indie
Latin America, China, India
Abstract
Cel - Przedstawienie skali i trendów w wymianie towarowej Chin i Indii z 21 krajami Ameryki Łacińskiej w latach 2000-2014. Metodologia badania - Analiza statystyczna na podstawie danych UN Comtrade Database. Wynik - Od początku XXI wieku obserwuje się wykładniczy wzrost handlu między azjatyckimi gigantami i Ameryką Łacińską. Chiny szybko zwiększają swój udział w rynkach krajów latynoamerykańskich. W latach 2012-2014 odnotowały nadwyżkę w bilansie handlowym z Ameryką Łacińską. Wartość wymiany Indii z Ameryką Łacińską jest znacznie niższa niż Chin, ale tempo wzrostu handlu z regionem wyższe. Indie są przede wszystkim importerem latynoamerykańskich dóbr. Zarówno Chiny, jak i Indie handlują z największymi gospodarkami regionu. Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów osłabia pozycję USA i UE jako głównych partnerów Ameryki Łacińskiej. W latach 2012-2014 handel Chin i Indii z Ameryką Środkową i Południową przewyższał handel UE z regionem. Oryginalność/wartość - Porównanie skali i dynamiki wymiany towarowej Chin i Indii z krajami latynoamerykańskimi. Odniesienie poziomu handlu azjatyckich gigantów z Ameryką Łacińską do handlu Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii z regionem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of scale and trends of merchandise trade between China and 21 countries of Latin America and between India and the region in the years 2000-2014. Design/methodology/approach - Statistical analysis based on UN Comtrade Database. Findings - Since the beginning of 21st century, an exponential growth of merchandise trade between Asian giants and Latin America has been observed. China has been rapidly increasing its share in Latin American market. In the years 2012-2014, it had trade surplus with the region. The value of India-Latin America trade is significantly lower than China-Latin America, but Indian average growth rate of trade is higher than Chinese. India is mainly a importer of Latin American goods. Both, China and India trade only with the largest economies in the region. Trade expansion of Asian giants undermines the role of the US and EU as major trading partners for Latin America. In the years 2012-2014, trade of China and India with Central and South America surpassed trade of the EU with the region. Originality/value - Comparison of the scale and dynamics of Sino-Latin and Indo-Latin merchandise trade. Reference of Asian giants' trade with Latin America to trade of the United States, European Union, and Japan with the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Heine, J., Viswanathan, R. (2011). The Other BRIC in Latin America: India. Americas Quarterly, Spring. Pobrano z: www.americasquarterly.org/india-latin-america.
  2. Łasak, P. (2015). Perspektywy współpracy handlowej Ameryki Łacińskiej z Chinami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 226, 55-67.
  3. Nowak, W. (2014). Sino-European Trade Competition in Latin America and the Caribbean. Chinese Business Review, 13 (9), 552-561. DOI: 10.17265/1537-1506/2014.09.002.
  4. Nowak, W. (2015). China's Development Aid Strategies. Chinese Business Review, 14 (4), 201-209. DOI: 10.17265/1537-1506/2015.04.004.
  5. Ross, C. (2013). India, Latin America, and the Caribbean during the Cold War. Revista Brasileira de Política Internacional, 56 (2), 23-44. DOI: 10.1590/S0034-73292013000200002.
  6. UN Comtrade Database. Pobrano z: http://comtrade.un.org/data (1.02.2016).
  7. Yu, L. (2015). China's Strategic Partnership with Latin America: a Fulcrum in China's Rise. International Affairs, 91 (5), 1047-1068. DOI: 10.1111/1468-2346.12397.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu