BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pach-Gurgul Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej?
Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 213-224, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Polityka energetyczna, Bezpieczeństwo energetyczne, Rynek energetyczny, Dywersyfikacja, Zmiany klimatyczne, Państwa członkowskie
Energy policy, Energy security, Energy market, Diversification, Climate change, Member states
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Energetyczna to projekt promowany w odpowiedzi na kryzys energetyczny z 2009 roku pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przede wszystkim dla państw uzależnionych od dostaw surowców energetycznych (np. gazu) z jednego kierunku. Problemem w jej funkcjonowaniu jest wyodrębnienie się w ramach UE dwóch odmiennych stanowisk reprezentowanych przez państwa członkowskie zachodniej i środkowo-wschodniej UE. Państwa i firmy z zachodniej części UE uważają, że rynek gazu jest dla nich dostatecznie płynny, a na jego kształt wpływ powinny mieć przede wszystkim czynniki biznesowe i czysto ekonomiczne. Natomiast państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które mają nienajlepsze doświadczenia po kryzysach gazowych, twierdzą, iż płacą za gaz więcej niż inne kraje, w tym kraje zachodniej części UE. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Na czym polega koncepcja Unii Energetycznej i jakie są jej cele i założenia? Co nowego wniesie Unia Energetyczna do współczesnej polityki energetycznej UE? Czy Unia Energetyczna wyeliminuje słabości polityki energetycznej UE i wzmocni jej bezpieczeństwo energetyczne? Struktura artykułu została podporządkowana procedurze badawczej i odpowiedzi na pytania badawcze i obejmuje: wprowadzenie, współczesne wyzwania polityki energetycznej UE, zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym UE, projekt i koncepcję Unii Energetycznej oraz podsumowanie. (abstrakt oryginalny)

Energy Union is a project promoted in response to the energy crisis from 2009 between Russia and Ukraine. The objective of this project is to provide energy security, first and foremost, to all the states which depend on the supply of the energy resources (e.g. gas) from only one side. The problem in the operation of the Energy Union is the presence, within the EU, of two contradictory standpoints represented by the member states of the western and of the mid-eastern EU. The states and companies in the western part of the EU believe that the gas market has enough liquidity for them and it should be influenced mostly by business and economic factors. The countries within the Middle and Eastern Europe, whose experiences after the gas crises is quite bad, claim that they are paying more for gas than the countries within the western part of the European Union. This paper is an attempt to find answers to the following research questions: What does the Energy Union consist in and what are its objectives and principles? What new will be brought by the Energy Union to the contemporary energy policy of the European Union? Will Energy Union eliminate the weaknesses of the European Union and increase its energy security? The structure of the paper was determined by the research procedure and by the answers to the research questions, comprising: introduction, contemporary challenges of the European Union energy policy, the project and concept of the Energy Union and the conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyduch, J. (2015). Europeanization of the Energy Policy within the European Union's System of Governance. Conceptualizing Europeanization: Theoretical Approaches and Research Designs. W: P. Stanek, K. Wach (red.), Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective Industries and Policies. Kraków.
 2. Kaczmarski, M. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Komisja Europejska (2015a). Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komietu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. COM (2015) 80 final.
 4. Komisja Europejska (2015b). Pakiet dotyczący Unii Energetycznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Protokół paryski - plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r. Bruksela: SWD(2015) 17 final. COM (2015) 81 final.
 5. Pach-Gurgul, A. (2012). Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Warszawa: Difin.
 6. Pach-Gurgul, A., Soliński, B. (2013). Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący "nową politykę energetyczną" Unii Europejskiej. Zarządzanie Publiczne, 1 (23).
 7. Pach-Gurgul, A. (2015). The Energy-Climate Package and realisation of its Objectives within the Context of the Sustainable Development of the European Union. Central European Review of Economics and Finance, 4.
 8. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2010). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE OJ L295.
 9. Rada Unii Europejskiej (2004). Dyrektywa Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. OJ L 127.
 10. Strunz, S., Gawel, E., Lehmann, P. (2014). Towards a General "Europeanization" of EU Member States' Energy Policies? UFZ Discussion Papers, 2014-26.
 11. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. OJ 2012/C 326/01.
 12. Turowski, P. (2015). Wpływ unii energetycznej na bezpieczeństwo Polski. Wybrane przykłady. Bezpieczeństwo Narodowe, 36.
 13. Vinois, J.A. (2011). The new EU Approach on Energy Security and Infrastructure. EU Energy Law & Policy. Yearbook.
 14. Yergin, D. (1988). Energy Security in the 1990s. Foreign Affairs, 1.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu