BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych - zakres i znaczenie
Subsidizing Exports of Agri-Food Products - the Scope and Meaning
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 225-235, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Handel artykułami spożywczymi, Handel artykułami żywnościowymi, Handel międzynarodowy, Polityka proeksportowa, Pomoc publiczna
Foodstuffs trade, Food trade, International trade, Proexport policy, Public aid
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE), Światowa Organizacja Handlu
European Union (EU), World Trade Organization (WTO)
Abstract
W artykule omówiono jeden z instrumentów polityki handlowej, będący jednocześnie instrumentem działań interwencyjnych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej (UE) - subsydia eksportowe. W pierwszej części poruszono kwestie związane z trwającymi od kilku lat negocjacjami w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) dotyczącymi subsydiowania eksportu produktów rolno-spożywczych. W dalszej części skoncentrowano się na analizie ekonomicznej tego mechanizmu oraz jego oddziaływaniu na gospodarkę. Polscy eksporterzy mogli, na równych prawach z unijnymi, korzystać z subsydiów do eksportu produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich od początku członkostwa Polski w UE. Poprawiały one konkurencyjność cenową eksportowanych towarów oraz były sposobem na pozbywanie się nadwyżek tych produktów w okresie ich nadprodukcji. W związku z zobowiązaniami WTO i zmianą finansowania przez Komisję Europejską WPR, były one stopniowo obniżane, aż do ich całkowitego zawieszenia w 2013 roku. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę problemu, w której wykorzystano metodę statystyczno-opisową. Źródłem informacji były niepublikowane dane Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). (abstrakt oryginalny)

The article was discussed one of the instruments of trade policy, which is also an instrument of intervention of the Common Agricultural Policy (CAP) the European Union (EU) - export subsidies. In the first part of the article was discussed the problems related to the ongoing negotiations for several years, the World Trade Organization (WTO) on subsidized exports of agri-food products. In the next part it focuses on the economic analysis of this mechanism and its impact on the economy. Polish exporters could, on an equal footing with the EU, use of subsidies to exports of agri-food products to third countries from the beginning of our membership in the EU. They improved the price competitiveness of exported goods, and on ways of getting rid of surplus of those products during the period of overproduction. In connection with the WTO commitments and the change of the financing by the European Commission CAP they were gradually reduced until they complete suspension in 2013. This paper reviews the literature and an analysis of the problem, which uses the method of statistical and descriptive. The source of information was unpublished data Agricultural Market Agency (AMA) and the Central Statistical Office (CSO). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, Ł. (2015). Refundacje wywozowe a umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 2. Dybowski, G. (2015). Problematyka subsydiowania eksportu rolnego w rokowaniach wielostronnych WTO. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 3. Grotowska, G. (2015). Polityka handlowa - część 1. Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prezentacja. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Michałek, J. (2002). Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
 6. Przygodzka, R. (2007). Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (17), 294-303.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
 8. Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.
 9. Tereszczuk, M. (2012). Wpływ subsydiów eksportowych i promocji produktów rolno-spożywczych na pozycję konkurencyjną polskich producentów żywności. W: I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 10. Tereszczuk, M. (2015). Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 11. WTO, (2015). Ministerial Conference Tenth Session, Nairobi, 15-19 December. Ministerial Declaration and Decisions. Pobrano z: http://www.wto.org.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu