BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twarowska Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Ocena polityki kursu walutowego wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie optymalizacji strategii przyjęcia euro
Assessment of Exchange Rate Policy in Selected Central and Eastern European Countries in Terms of Optimising the Strategy of Euro Adoption
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 237-251, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Polityka pieniężna, Kurs walutowy, Strefa euro, Polityka makroekonomiczna
Monetary policy, Exchange rates, Eurozone, Macroeconomic policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena polityki kursu walutowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), jej efektów, a także zbadanie, czy kraje te spełniają warunki funkcjonowania w ramach unii walutowej. Metodologia badania - Badania zostały oparte na przeglądzie analiz teoretycznych i empirycznych dotyczących roli kursu walutowego jako instrumentu oddziaływania na gospodarkę, a także analizie danych statystycznych. Wynik - Z przeprowadzonych analiz wynika, że: 1) kraje EŚW skutecznie realizowały politykę kursu walutowego w okresie transformacji, co pozwoliło im na osiągnięcie równowagi wewnętrznej (obniżenie inflacji przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym) oraz równowagi zewnętrznej (obniżenie deficytów handlowych); 2) kraje stosujące płynne kursy walutowe osiągały większą stabilność gospodarczą; 3) analizowane kraje EŚW objęte derogacją nie spełniają jeszcze warunków osiągania korzyści z funkcjonowania w ramach strefy euro. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is an assessment of exchange rate policy in Central and Eastern European countries, its effects and to investigate whether these countries meet the conditions for functioning in the monetary union. Moreover, the author made the attempt to determine under which macroeconomic conditions the likelihood of maintaining a stable exchange rate against the euro increases and to identify threats and opportunities connected with the accession to the euro area. Design/methodology/approach - The research is based on the review of theoretical and empirical studies concerning the role of the exchange rate as the economic policy instrument, as well as statistical data analysis. Findings - The research results are as follows: 1) CEE countries successfully implemented exchange rate policy during the transformation period, which allowed them to achieve internal balance (reduction of inflation in conditions of relatively high economic growth) and external balance (reduction of trade deficits); 2) countries, that chosen floating exchange rates have achieved greater economic stability; 3) CEE countries with a derogation have not met the conditions for obtaining benefits from functioning in euro area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barlow, D. (2005). The Hungarian Exchange Rate and Inflation Over the Transition, Economic systems, 29 (1).
 2. Bilski, J. (2010). The Role of Exchange Rate in Poland's Economy. The Empirical Verification of the Dornbusch Model During the Pediod of 2007 to 2009. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 239.
 3. Bilski, J., Janicka, M. (2011). Ewolucja reżimu kursowego w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro. W: I. Bukowski, J. Misala (red.), Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, s. 178-180. Warszawa: CeDeWu.
 4. Bleaney, M., Fielding, D. (2002). Exchange Rate Regimes, Inflation and Output Volatility in Developing Countries. Journal of Development Economics, 68.
 5. Bleaney, M., Francisco M. (2005). Exchange Rate Regimes and Inflation: Only Hard Pegs Make a Difference. Canadian Journal of Economics, 38 (4).
 6. Bleaney, M., Francisco M. (2007). Exchange Rate Regimes, Inflation and Growth in Developing Countries - An Assessment. The B.E. Journal of Macroeconomics, 7 (1).
 7. Calvo, G.A. (1999). Fixed versus Flexible Exchange Rates. Preliminaries of a Turn-of-Millennium Rematch. University of Maryland.
 8. Calvo, G.A., Reinhart, C. (2002). Fear of Floating. Quarterly Journal of Economics, 117 (2).
 9. Della Paolera, G., Taylor, A.M. (2003). New Economic History of Argentina. Cambridge University Press.
 10. Edwards, S. (2006). The Relationship between Exchange Rates and Inflation Targeting Revisited. NBER Working Paper Series, 12163.
 11. Frankel, J.A. (1999). No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times. NBER Working Paper Series, 7338.
 12. Ghosh, A.R., Gulde, A.M., Ostry, J.D., Holger, C.W. (1996). Does the Exchange Rate Regime Matter for Inflation and Growth? IMF Working Paper.
 13. IMF (2015). Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2015. Appendix II Financial Operations and Transactions. Washington D.C.
 14. Ishiyama, Y. (1975). The Theory of Optimum Currency Areas: A Survey. IMF Staff Papers, 22 (2).
 15. Jurek, M. (2013). Systemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro. Ekonomista, 2.
 16. Mucha-Leszko, B. (2005). Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych. W: B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 17. Mucha-Leszko, B. (2012). Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej. W: W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, s. 15-42. Warszawa: CeDeWu.
 18. Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2009). Will the Financial Economic Crisis of 2008-2009 Accelerate Monetary Integration in the EU? W: L. Soproni, A. Santagostino, E. Molnar (red.), Europe and its economic frontier. University of Oradea, University of Debrecen.
 19. Mundell, R.A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, 51 (4).
 20. Poirson, H. (2001). How do Countries Choose Their Exchange rate Regime. IMF Working Paper, 01/46.
 21. Ponsot, J-F. (2001). The European Experiences of Currency Boards. Estonia, Lithuania, Bulgaria and Bosnia & Herzegovina. Conference Paper: Monetary and Financial Integration. Michigan, May.
 22. Rogoff, K.S., Husain, A.M., Mody, A., Brooks, R., Oomes N. (2003). Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. IMF Working Paper, 03/243.
 23. Romer, D. (1993). Openness and Inflation: Theory and Evidence. Quarterly Journal of Economics, 108 (4).
 24. Stefański, R. (2007). Polityka kursu walutowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W: D. Kopycińska (red.), Polityka gospodarcza państwa, 103-113. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 25. Tavlas, G.S. (1994). The Theory of Monetary Integration. Open Economy Review, 2.
 26. Tymoczko, I.D. (2013). Analiza porównawcza systemów kursu walutowego. Materiały i Studia (NBP), 287.
 27. Vaubel, R. (1976). Real Exchange Rate Changes in the European Community: The Empirical Evidence and Its Implications for European Currency Unification. Review of World Economics, 3.
 28. Wójcik, C. (2005). Przesłanki wyboru systemów kursowych. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu