BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ulbrych Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Serwicyzacja produkcji przemysłowej: wnioski dla Polski
Servitization of Manufacturing: Conclusions for Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 3 (81), s. 253-264, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Problemy współczesnej gospodarki światowej
Keyword
Rozwój gospodarczy, Produkcja przemysłowa, Sektor usług, Serwicyzacja
Economic development, Industrial production, Services sector, Servitization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Trendy w gospodarce światowej, w tym przede wszystkim priorytet budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwój nowych technologii modyfikują strukturę sektorową. Produkcja przemysłowa funkcjonuje w warunkach dynamicznie rozwijającego się sektora usług. Zasadniczym celem opracowania jest zdiagnozowanie i rozpoznanie bieżącej sytuacji w tym obszarze. W badaniu skoncentrowano się głównie na wybranych zagadnieniach odnoście do przemian trójsektorowej struktury gospodarki, komplementarności dóbr i usług oraz serwicyzacji produkcji przemysłowej. Test zidentyfikowania zmian zachodzących w gospodarce globalnej i polskiej oparto o metodę analityczno-opisową. Efektem badania jest próba wskazania kierunków rozwoju w zakresie programowania polityki gospodarczej w Polsce. Podjęty problem badawczy wpisuje się w nurt dyskusji na temat ukierunkowania i zakresu oddziaływania polityki ekonomicznej we współczesnej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

Trends in the global economy, including in particular the priority of building a knowledge-based economy and the development of new technologies modify the structure of sectors. Manufacturing operates in the conditions of dynamically developing service sector. The main objective of the study is to diagnose and recognize the current situation in this area. The study focused mainly on selected issues regarding to three sector structure of the economy, the complementarity of goods and services and the process of servitization of manufacturing. The effort to identify changes in the global and Polish economy is based on the descriptiveanalytic method. The result of the study is an attempt to indicate directions of development with respect to programming of economic policy in Poland. The undertaken research problem fits into the current discussion about the course and extent of the economic policy impact in the modern economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baines, T.S., Lightfoot, H.W., Benedettini, O., Kay, J.M. (2009). The Servitization of Manufacturing: a Review of Literature and Reflection on Future Challenges. Journal of Manufacturing Technology Management, 20 (5), 547-567.
 2. Bank Światowy (2016). Pobrano z: http://data.worldbank.org.
 3. Clark, C. (1940). The Conditions of Economic Progress. London: Macmillan.
 4. Cyrek, M. (2006). Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce. W: D. Kopycińska (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, s. 145-158. Szczecin: Printgroup.
 5. Dąbrowki, A. (1997). Aspekt sektoralny zmian strukturalnych w gospodarce Niemiec. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 142, 123-142.
 6. Gawlikowska-Hueckel, K. (2014). Polityka przemysłowa i spójności wobec planów reindustrializacji Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski. Gospodarka Narodowa, 5, 53-80.
 7. GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Warszawa.
 8. GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa.
 9. Kotlorz, D. (2013). Analiza zmian w sektorowej strukturze zatrudnienia w Polsce w latach 1990-2010. W: D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe, s. 11-53. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Lichniak, I. (2010). Ku gospodarce usług. W: L. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, s. 11-24. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26 (1), 97-109.
 12. Myszkowska, M. (2014). The Importance of Services Trade in Global Economy. Ekonomia XXI wieku, 4 (4), 28-45.
 13. OECD (2013). Interconnected Economies: Benefiting From Global Value Chains. Pobrano z: https://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)15-ENG.pdf.
 14. OECD (2016). Pobrano z: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PDBI_I4.
 15. Skórska, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju sektora usług. W: D. Kotlorz (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe, s. 54-71. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 16. Szukalski, S.M. (2004). Serwicyzacja gospodarki i industrializacja usług. Handel Wewnętrzny, 4-5, 47-53.
 17. Vandermerwe, S., Rada, J. (1988). Adding Value by Adding Services. European Management Journal, 314-324.
 18. Warwick, K. (2013). Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 2.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu